పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : కంసుని అడ్డగించుట

  •  
  •  
  •  

10.1-25-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

పాపచిత్తు, మత్తుం
గోపాగ్ని శిఖానువృత్తుఁ గొనకొని, తన స
ల్లాపామృతధారా వి
క్షేణమునఁ గొంత శాంతుఁ జేయుచుఁ బలికెన్.

టీకా:

ఆ = ఆ; పాప = పాపపు; చిత్తున్ = మనసు కలవానిని; మత్తున్ = మదముచేత ఒళ్లు తెలియని వానిని; కోప = కోపము అనెడి; అగ్ని = నిప్పుల; శిఖా = మంటల; అనువృత్తున్ = చుట్టముట్టబడినవానిని; కొనగొని = పూని; తన = తన యొక్క; సల్లాప = మంచి మాటలు అనెడి; అమృత = అమృతపు; ధారా = ధారల; విక్షేపణమునన్ = ప్రయోగించుట ద్వారా; కొంత = కొంతవరకు; శాంతున్ = చల్లబడినవానిగా; చేయుచున్ = చేస్తూ; పలికెన్ = మాట్లాడదొడగెను.

భావము:

ఆ కంసుడు అసలే పాపపుబుద్ధి కలవాడు. పైగా మద మెక్కి మైమరచి ఉన్నాడు. ఆగ్రహావేశంతో అగ్నిజ్వాల లాగా మండిపడుతున్నాడు. వసుదేవుడు అమృతధారల వంటి తన చల్లని మాటల చేత అతనిని కొంత శాంతింప చేస్తూ ఇలా అన్నాడు.