పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట

  •  
  •  
  •  

10.1-272-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు దనుజుండు చింతించుచున్న సమయంబున.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగ; దనుజుండు = రాక్షసుడు; చింతించుచున్న = బాధపడుతున్న; సమయంబునన్ = సమయము నందు.

భావము:

అలా తృణావర్తుడు బాలుని బరువు మోయలేక ఆరాటపడుతున్నాడు. అప్పుడు