పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత

  •  
  •  
  •  

10.1-1024-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

"కాళియఫణి యిది వీరలు
కాళియఫణి సతులు మ్రొక్కఁ డఁగిరి నే గో
పాకుమారుఁడ" ననుచును
లీలాగతి నాడు నొక్క లేమ నరేంద్రా!

టీకా:

కాళియ = కాళియుని యొక్క; ఫణి = పడగ; ఇది = ఇది; వీరలు = వీరంతా; కాళియఫణి = కాళియు డను పాము; సతులు = భార్యలు; మ్రొక్కన్ = దండములు పెట్ట; కడగిరి = ఆరంభించిరి; నేన్ = నేను; గోపాలకుమారుడను = కృష్ణుడను; అనుచును = అని; లీలా = విలాస; గతిన్ = వైఖరితో; ఆడున్ = నాట్యము లాడును; ఒక్క = ఒకానొక; లేమ = స్త్రీ; నరేంద్రా = రాజా.

భావము:

“ఇది కాళీయసర్పం. వీరు అతని పత్నులు నాకు మ్రొక్కుతున్నారు. నేను యశోదా తనయుడిని” అంటూ ఒక కులుకులాడి ఆడ సాగింది.