పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఛందోపరిచయము : వచనము

31 వచనము

క. కనుగొన బాదరహితమై
పనుపడి హరిగద్దె వోలె బహుముఖరచనం
బున మెఱయు గద్య మది దాఁ
దెనుఁగుకృతుల వచన మనఁగ దీపించుఁ గడున్.
వ వచనమునకు - గద్యము వలెనే ఛందోనియమము లేదు
పోతన తెలుగు భాగవతములో వాడిన పద్యముల సంఖ్య - 2680

ఉదాహరణ

1-4-వ.
అని నిఖిల భువన ప్రధాన దేవతా వందనంబు సేసి.