పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఛందోపరిచయము : శ్లోకము

22. శ్లోకము (వాడినది) (సింహోన్నతము)

గణ విభజన
UUI UII IUI IUI UI
గల
హంసాయ సత్త్వని లయాయ సదాశ్ర యాయ
లక్షణములు
పాదాలు: నాలుగు
ప్రతి పాదంలోనూ అక్షరాల సంఖ్య: 14
ప్రతిపాదంలోని గణాలు: త, భ, జ, జ, గల
యతి :
ప్రాస:
ప్రాస:
పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన పద్యాల సంఖ్య 1
ఉదాహరణ

భా620శ్లో.
హంసాయ సత్త్వనిలయాయ సదాశ్రయాయ
నారాయణాయ నిఖిలాయ నిరాశ్రయాయ
సత్సంగ్రహాయ సగుణాయ సదీశ్వరాయ
సంపూర్ణపుణ్యపతయే హరయే నమస్తే.