పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఛందోపరిచయము : మత్తకోకిల

6 మత్తకోకిల

ఒక్క చేత సుదర్శనంబును నొక్క చేతను శంఖమున్
ఒక్క చేతఁ బయోరుహంబును నొక్క చేత గదం దగన్
జక్కడం బగు మూర్తికి న్రసజాభరంబులుదిగ్యతిన్
మక్కువం దగఁ బాడి రార్యులు మత్తకోకిల వృత్తమున్.

గణ విభజన
UIU IIU IUI IUI UII UIU
ఒక్కచే తసుద ర్శనంబు నునొక్క చేతను శంఖమున్
లక్షణములు
పాదాలు నాలుగు
ప్రతి పాదంలోనూ అక్షరాల సంఖ్య 18
ప్రతిపాదంలోని గణాలు ర, స, జ, జ, భ , ర
యతి ప్రతిపాదంలోనూ 11 వ అక్షరము
ప్రాస పాటించవలెను
ప్రాసయతి చెల్లదు
పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన పద్యాల సంఖ్య 41
ఉదాహరణ

భా1246మత్త.
అన్యసన్నుతసాహసుండు మురారి యొత్తె యదూత్తముల్
ధన్యులై వినఁ బాంచజన్యము దారితాఖిల జంతుచై
తన్యము న్భువనైకమాన్యము దారుణధ్వనిభీతరా
జన్యము న్బరిమూర్చితాఖిల శత్రుదానవ సైన్యమున్.