పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఛందోపరిచయము : మాలిని

7 మాలిని

సకల నిగమ వేద్యున్సంసృతి వ్యాధి వైద్యున్
మకుటవిమలమూర్తిన్ మాలినీవృత్త పూర్తిన్
నకలిత సమయోక్తి న్నాగ విశ్రాంతి యుక్తిన్
సుకవులు వివరింప న్సొంపగు న్విస్తరింపన్.

గణ విభజన
III III UUU IUU IUU
సకల నిగమ వేద్యున్సం సృతివ్యా ధివైద్యున్
లక్షణములు
పాదాలు నాలుగు
ప్రతి పాదంలోనూ అక్షరాల సంఖ్య 15
ప్రతిపాదంలోని గణాలు న, న, మ, య, య
యతి ప్రతిపాదంలోనూ 9 వ అక్షరము
ప్రాస పాటించవలెను
ప్రాసయతి చెల్లదు
పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన పద్యాల సంఖ్య 12
ఉదాహరణ

భా8744మా.
దివిజరిపువిదారీ! దేవలోకోపకారీ!
భువనభరనివారీ! పుణ్యరక్షానుసారీ!
ప్రవిమలశుభమూర్తీ! బంధుపోషప్రవర్తీ!
ధవళబహుళకీర్తీ! ధర్మనిత్యానువర్తీ!