పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఛందోపరిచయము : మహాస్రగ్ధర

16 మహాస్రగ్ధర

కొలిచెం బ్రోత్సాహ వృత్తింగు తలగ గనము ల్గూడరెం డంఘ్రులం దా
బలిఁబాతాళంబుచేరంబనిచెగడమకైబాపురేవామనుండ
స్ఖలితాటోపాఢ్యుఁడంచుంగరిగిరివిరమాకారిమారన్సతానో
జ్జ్వలసోద్యద్రేఫయుగ్మాశ్రయగురులమహాస్రగ్ధరంజెప్పనొప్పున్

గణ విభజన
IIU UUI UUI III IIU UIU UIU U
కొలిచెం బ్రోత్సాహ వృత్తింగు తలగ గనము ల్గూడరెం డంఘ్రులం దా
లక్షణములు
పాదాలు: నాలుగు
ప్రతి పాదంలోనూ అక్షరాల సంఖ్య: 22
ప్రతిపాదంలోని గణాలు: స, త, త, న, స ,ర, ర, గ
యతి : ప్రతిపాదంలోనూ 9వ, 16వ వ అక్షరములు
ప్రాస: పాటించవలెను
ప్రాస: ప్రాస యతి చెల్లదు
పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన పద్యాల సంఖ్య 2
ఉదాహరణ

భా10.2940మస్ర.
కనియెం దాలాంకుఁ డుద్యత్కట చటుల నట త్కాల దండాభ శూలున్
జన రక్తాసిక్త తాలు న్సమధిక సమరోత్సాహ లోలుం గఠోరా
శని తుల్యోదగ్ర దంష్ట్రా జనిత శిఖక ణాచ్ఛాది తాశాంతరాళున్
హనన వ్యాపార శీలు న్నతి దృఢ ఘన మస్తాస్థి మాలుం గరాళున్.