పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఛందోపరిచయము : లయవిభాతి

18 లయవిభాతి

పడయరె తనూభముల న్బడయుదురు గాక పెర
పడతులును భర్తలును బడసిరె తలపన్
బుడమి గల నందుడును బడతుక యశోదయును
గడపున జగత్రయ మునిడికొనిన పుత్రున్
బడసి రట యంచు బెడ గడరు నసనత్రివృతి
గడనసగము ల్పొసగనిడ లయవిభాతిన్
నొడువుదురు సత్కవు లెపుడును విరితేనియలు
వడియు పగిది న్రనము గడలు కొనుచుండున్.
ఏ కో న చ త్వాం శ న్మా త్రా గ ర్భి త పా దం బు ను చ తు స్త్రిం శ ద క్ష రం బు న యి న ల య వి భా తి

గణ విభజన
III IIU IIU III IIU III
పడయ రెతనూ భముల న్బడయు దురుగా కపెర
III IIU III III III U
పడతు లునుభ ర్తలును బడసి రెతల పన్
లక్షణములు
పాదాలు: నాలుగు
ప్రతి పాదంలోనూ అక్షరాల సంఖ్య: 34
ప్రతిపాదంలోని గణాలు: న, స, స, న, స, న, న, స, న, న, న, గ
యతి :
ప్రాస: పాటించవలెను
ప్రాస: ప్రాస యతి స్థానములు - 2వ, 11వ, 20వ, 29వ అక్షరములు
పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన పద్యాల సంఖ్య 3
ఉదాహరణ

భా10.11563లవి.
హసితహరినీలనిభవసనమువిశాలకటి
నసమనయనాద్రిపరిహసితమగుమేఘో1
ల్లసనమువహింపఁగరకిసలయముహేమమణి
విసరవలయద్యుతులుదెసలతుదలందుం2
బసలఁగురియంగసరభసమునబలుండుదర
హసితముముఖాబ్జముననెసఁగఘనకాలా3
యసమయమహోగ్రతరముసలమువడిన్విసరి
కసిమసఁగిశత్రువులనసువులకుఁబాపెన్.4