పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఛందోపరిచయము : ఛందస్సు--వృత్తములు

ఛందస్సు--వృత్తములు

[సౌజన్యము- శ్రీ పత్తి మోహన రెడ్డిగారు]

1.ఉత్పలమాల:--భరనభభరవ యతి10
2.చంపకమాల:---నజభజజజర యతి 11
3.మత్తేభము :--సభరనమయవ యతి 14
4.శార్దూలము:--మసజస తతగ యతి 13
5.మత్తకోకిల:--రసజసభర యతి 10 అ
6.తరలము:--నభరససజజగ (గు) యతి 12 అ
7.మానిని:--7భ,గురు యతి 7-13-19
8.పంచచామరము:--.జర జర జగ.(గు)యతి 10
9.స్రగ్ధర:--మరభనయయయ.యతి 8-15 అ
10. మహాస్రగ్ధర:--సతతనరరగ(గు) యతి 9-16అ
11.కవిరాజ విరాజితము:-- న,6 జ,వ. యతి8-14-20 అ
12.స్రగ్విణి:-- రర రర. యతి 7అ
13.తోటకము:--సస సస యతి 9 అ
14.మాలిని:--న నమయయ యతి 9అ
15.సుగంధి:-- 7హ,గు.యతి 9 అ
16.వసంతతిలకము:-- తభ జజగగ యతి 8
17.మదన వృత్తము:--పై గణములు.యతి 9 అ
18.భుజంగ ప్రయాతము:--యయ యయ యతి 8
19.పాదప వృత్తము:--తోవక భభ భగగ యతి 7
20.తరలి వృత్తము:--భనన జనర యతి11
21.శిఖరిణి:--యమనస భవ యతి13 అ
22.ఇంద్ర వ్రజ:--తత జ, గగ యతి 8 అ
23.ఉపేంద్ర:---జత జ గగ యతి 8 అ
24.రతోద్ధత:--రన రవ యతి 7 అ
25.స్వాగత:--రన భగగ యతి 7 అ
26.ఇంద్ర వంశ:-- తత జర యతి 8 అ
27.వంశస్థ:--జత జర యతి 8 అ
28.మేఘ విస్ఫూర్జితము:-- యమనస రరగ (గు) యతి మైత్రి 13
29.ద్రుత 30.విలంబితము:--నభ భర యతి 7 అ
30. చంద్రకళా:--రస సత జజగ (గు) యతి మైత్రి 11 అ
31.అంబురుహ:--భభ భభ రసవ యతి మైత్రి13
32.క్రౌంచపద :--భమస భనన నయ యతిమైత్రి 11- 19
33.సాధ్వీ:--భనజ నస భగు యతి మైత్రి 8-22
34.మలయజ:--నజన సన నభ నవ యతిమైత్రి 8-15-22
35.ప్రభువృత్తము:-- నన నజ జజ జజవ యతి మైత్రి 9-15-21
36.మంగళమహా శ్రీ :--భజసన భజసన
37.లయగ్రాహి:--భజసన భజసన భయ ప్రాసయతి 9-18-27
38లయ విభాతి:--నసనన సన నన ఙసగ ప్రాసయతి 10-20-30
39లాక్షణి:--భనన ,నన, భన ,నస. యతి 16
40.రమణక :--9 న గణములు వ గణము యతి 9-17-25
దండకము:-- మొదట సనహ పిదప తగణములు నమితము.తుది.గురువు ఉండవలెను.