పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : పోతన వంశ వృక్షం - వీరభద్ర విజయము

వెనుకటి పుట ||ఓం శ్రీరామ|| తరువాత పుట

పటం 2 బమ్మరె పోతనామాత్యులుచేత విరచితమైన వీరభద్ర విజయము ప్రకారము తయారుచేసిన వంశవృక్ష పటము క్రింద ఇవ్వబడినది. - ఈ పటంలో గల ఇరవై (20) మంది వ్యక్లుల పేర్లు:-
అన్నయ; అన్నయ; అయ్యల ప్రగ్గడ; ఇమ్మడి; ఎల్లన; కేసన / కేసయ; గోపన; గౌరమాంబ; తిప్పన; పోతన; భీమన; మల్లమ; మల్లయ; మాచమ; మాచమాంబ; మాచయ; మాధవుడు; రేచన; లక్కమాంబ / లక్ష్మి; సోమన మంత్రి.

. . 2.బమ్మెర పోతన పటం 2