పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : పోతన వంశవృక్షం - భాగవతం

వెనుకటి పుట ||ఓం శ్రీరామ|| తరువాత పుట

బమ్మెర పోతనామాత్యుల వంశం (శ్రీ మహా భాగవతం)

పటం 1 బమ్మరె పోతనామాత్యులు ప్రణీతమైన శ్రీ మహా భాగవతము ప్రకారం తయారుచేసిన వంశవృక్ష పటము క్రింద ఇవ్వబడినది - ఈ పటంలో గల వ్యక్లులు పదకొండు (11) మంది పేర్లు :-
భీమన మంత్రి; అన్నయ; గౌరమాంబ; సోమన మంత్రి; మల్లమ; ఎల్లన; మాచమ; కేతన / కేసయ; లక్కమాంబ; తిప్పన; పోతన.

. . 1, , బమ్మెర పోతన పటం 1