పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : పోతన పుట్టిన రోజు - చర్చ

వెనుకటి పుట ||ఓం శ్రీరామ|| తరువాత పుట

బమ్మెఱ పోతనామాత్యుల వారి జన్మదిన నిర్ణయమునకు చెందిన కొన్ని పండితోత్తముల పొత్తములనుండి ఎంచుకున్న ఉల్లేఖనాల సంకలనం, వివరణ సమేత చర్చను ఇక్కడ చదువుకొనగలరు.