పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : పోతన నుతి - వాసుదేవ స్వామి

వెనుకటి పుట ||ఓం శ్రీరామ|| తరువాత పుట

పోతన నుతి

ఆంధ్ర వాల్మీకి శ్రీ శ్రీ శ్రీ వావికొలను సుబబారావు స్వామివారి నుతిత్రయంలోని పోతన నుతి ఇక్కడ చదివి ఆస్వాదించండి.
లేదా

పై నొక్కి దిగుమతి చేసుకొనండి.