పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : నాగఫణి శర్మ - పోతన -1

సహస్రావధాని, మాడుగుల నాగఫణి శర్మ వారి అమృత కంఠంలో పోతన స్తుతి