పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : కావ్య పరిమళము - శ్రీమద్భాగవతము

తెలంగాణా సాహిత్య ఎకాడమీ కవిసమ్మేళనంలో గన్నంరాజు గిరిజా మనోహర బాబు వారి
పోతన భాగవతంపై ప్రసంగం 2018 జూన్.