పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : భోగినీ మండపం వార్త

వార్తల జాలగూడు telugu.ap2tg.com వారు "బమ్మెర పోతనామాత్యుల వారి ఇల్లు, సమాధి, భోగినీ దండకం వ్రాసిన మండపం" అని ప్రచురించిన వార్త:---