పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : భాగవతం - భాష గొప్పదనం - గరికిపాటి

శ్రీమాన్ గరికిపాటి నరసింహారావు గారు చెప్పిన భాగవతం - భాష గొప్పదనం