పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

బమ్మెర పోతన : ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర - పోతన

వెనుకటి పుట ||ఓం శ్రీరామ|| తరువాత పుట

ఆంధ్ర కేసరి వారి - ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర - బమ్మెర పోతన

మన ఆంధ్రకేసరి కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారి "ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర"

అనే గ్రంథం నుండి బమ్మెర పోతనామాత్యుల వారి గురించిన భాగము ఇక్కడ చదువుకొనుటకు వీలుగా ఉల్లేఖించబడింది.