పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 57)శ

విశద - వ్రేత⇐ - || - ష, స - సవనా⇒

'శంకర భక్తమానసవశంకర' : 10.2-315-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'శంకా లేశము లేదు దే' : 7-76-శా. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'శంఖ చక్ర గదాపద్మ చ' : 3-750.1-తే. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'శంఖ పటహములును జడిగ' : 10.1-20.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ దేవకీల ప్రయాణం
'శంఖారావముతోడఁ బంచజ' : 10.1-1423-శా. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'శంఖారావము వీనులన్ ' : 1-247-శా. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'శంతనుని యనుజండగు ద' : 12-15-వ. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'శంపలను జయింపఁ జక్ర' : 8-104.1-ఆ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'శంపాలతాభ బెడిదపు ట' : 10.2-185-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'శంపాలతికతోడి జలదంబ' : 10.1-548-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'శంభుండో హరియో పయోజ' : 8-533-శా. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'శంభుకంట నొకటి జలరా' : 10.1-805-ఆ. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'శకటము హరి దన్నిన ద' : 10.1-251-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'శకుని యను దైత్యు ' : 10.2-1237-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'శక్తియు మఱి జ్యోతి' : 4-583.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'శతరూపాపతి కామభోగ వ' : 8-8-మ. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'శతసమకాల మప్పురి నజ' : 4-764-చ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'శత హాయనంబులు ధారాధ' : 12-24-వ. : ద్వాదశ : ప్రళయ విశేషంబులును
'శత్రురాజ ప్రతాపాగ్' : 10.1-1669.1-తే. : దశమ-పూర్వ : జరసంధుడు గ్రమ్మర విడియుట
'శత్రువు నాక్షేపంబు' : 8-358-క. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'శబ్దబ్రహ్మ యిట్లని' : 4-194-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'శబ్ద స్పర్శ రూప రస' : 10.2-249-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'శరకుముదంబు లుల్లసి' : 10.2-419-చ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'శరణని వచ్చిన జంతువ' : 5.1-104-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'శరణ శరణ్యుఁడ వగు న' : 4-470-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'శరదాగమారంభ సంపూర్ణ' : 3-118-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'శరధిమదవిరామా సర్వల' : 10.2-1342-మా. : దశమ-ఉత్తర : పూర్ణి
'శరనిధికన్యకామణియు ' : 3-534-చ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'శరనిధిలోన మహోగ్రా ' : 3-417-క. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'శరముల్ దూఱవు మద్ధన' : 10.1-1627-మ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'శర విచ్ఛిన్న తురంగ' : 10.2-193-మ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'శరవిదళిత సారంగా సర' : 4-975-క. : చతుర్థ : పూర్ణి
'శర శరాసనముఖ దివ్యస' : 10.2-434.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'శరి యై కార్ముకి యై' : 7-404-మ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'శర్మద యమదండక్షత వర' : 8-529-క. : అష్టమ : వామనుని భిక్షాగమనము
'శర్యాతి యను రాజు జ' : 9-51-సీ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'శర్వుని యోగక్రమమున' : 4-156-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'శశికరంబులుఁ బోలి వ' : 4-691-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'శశివో? యింద్రుఁడవో' : 10.1-1648-మ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'శశ్వత్ప్రశాంతు నభయ' : 2-207-క. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'శాంతంబు లయిన మీ తన' : 6-80-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'శాంతచిత్తుఁ డగుచు ' : 9-490-ఆ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'శాంతమై మహితతీక్ష్' : 10.2-431-సీ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'శాంతున కపవర్గ సౌఖ్' : 8-79-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'శాఖాపుష్పఫలప్రభారన' : 10.1-598-శా. : దశమ-పూర్వ : ఆలకదుపుల మేప బోవుట
'శామంతికా స్రగంచిత ' : 10.1-799-క. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'శారదకమలోదరరుచి చోర' : 10.1-1039-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'శారదచంద్రికా సారంగ' : 10.2-655-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'శారద నిర్మల నీరద ప' : 10.2-392-క. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'శారద నీరదాబ్జ ఘనసా' : 10.2-357-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'శారదనీరదేందు ఘనసార' : 1-8-ఉ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'శిక్షించితి మన్యము' : 7-161-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'శిక్షింతు హాలహలమున' : 8-237-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'శిఖియు నజగోవిషాణ స' : 4-443.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'శిబిక మోపింత మీతని' : 5.1-139.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'శిరము దువ్వుచు శయ్' : 10.2-223.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'శిరమున మేన సంస్కృత' : 7-424-చ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'శిరమున వహించి ప్రా' : 4-688-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'శిరములఁ దాల్చి నవ్' : 10.2-1191-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'శిరములు మూఁడును ఘన' : 10.2-425-క. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'శిశువులఁ జంకలనిడి ' : 1-265-క. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'శిష్యులు బలాఢ్యులై' : 10.1-1417-క. : దశమ-పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
'శిష్యు లెల్లను నాత' : 1-83.1-తే. : ప్రథమ : వ్యాసచింత
'శీలముగల యదుకులమున ' : 10.1-4-క. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'శీలికి నీతిశాలికి ' : 1-30-ఉ. : ప్రథమ : షష్ఠ్యంతములు
'శుకయోగి పరీక్షిత్త' : 3-712-క. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'శుక శారికా శిఖి పి' : 10.2-600-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'శుకుఁ డా యోధన విజయ' : 10.2-862-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'శుకుఁడు గోచియు లేక' : 1-77-త. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'శుకుని కూఁతురైన సు' : 9-654-ఆ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'శుద్ధకర్పూర వాసిత ' : 7-101.1-తే. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'శుద్ధజీవుండు బాణంబ' : 7-464.1-తే. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'శుద్ధబ్రహ్మర్షి సమ' : 8-519-క. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'శుద్ధముగ సురల కమృత' : 8-328-క. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'శుద్ధసాధు లందు సుర' : 7-111-ఆ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'శునకములఁ బెంచి యెవ' : 5.2-152-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'శునశ్శేపుని ప్రభావ' : 9-201-వ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'శుభచరితుఁడు హరి యర' : 1-441-క. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'శుభ నదీజల కుంభ సంశ' : 4-315.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'శుభమే నీకుఁ? బ్రమో' : 10.1-1208-మ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
'శుభ్రఖ్యాతివి నీ ప' : 7-206-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'శూల నిహతి నొంది స్' : 8-364-ఆ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'శూల మప్పు డతఁడు స్' : 6-406-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'శూలములన్ నిశాచరులు' : 7-196-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'శూలాయుధహస్తుండై కా' : 8-556-క. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'శృంగారవతులార సిగ్గ' : 10.1-842-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'శైబ్య సుగ్రీవ మేఘ ' : 10.2-394.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'శోకదావాగ్ని శిఖాకు' : 4-173-సీ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'శోణితము నోర నొలుకఁ' : 10.1-1364-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'శోధించి జలధి నమృతమ' : 8-327-క. : అష్టమ : రాహువు వృత్తాంతము
'శోధింపంబడె సర్వశాస' : 7-183-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'శోభనాకారుఁ బీతాంబర' : 12-50.1-తే. : ద్వాదశ : పురాణ గ్రంథ సంఖ్యలు
'శోషితదానవుండు నృపస' : 9-314-ఉ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'శౌరి కేమి తప్పు సత' : 10.2-47-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'శౌరి నెఱిఁజొచ్చి క' : 10.1-1363-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'శౌరియు నతిరథవరులు ' : 3-172-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'శౌర్యము దానశీలముఁ ' : 7-413-ఉ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'శౌర్యము వోవఁదట్టి ' : 3-613-ఉ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'శౌర్యాటోప విజృంభణం' : 10.2-564-శా. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'శ్యామను సుమాస్త్ర ' : 6-106-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'శ్రద్ధాగరిష్ఠుఁడై ' : 3-909-సీ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'శ్రద్ధాయుక్తులై ధృ' : 4-395-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'శ్రమజలకణసిక్తంబై క' : 10.1-1358-క. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'శ్రమము సంధిల్లె రి' : 10.1-71.1-తే. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'శ్రవణరంధ్రంబులు సఫ' : 10.1-659-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'శ్రవణరంధ్రముల నే శ' : 10.1-87-సీ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'శ్రవణోదంచితకర్ణికా' : 10.1-772-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'శ్రితభయహరణుఁడు మున' : 3-841-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'శ్రీకంఠచాప ఖండన పా' : 10.1-1-క. : దశమ-పూర్వ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీకంఠా నిను నీవ ' : 8-391-శా. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'శ్రీకర కరుణా సాగర ' : 5.1-1-క. : పంచమ - పూర్వ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీకర పరిశోషిత ర ' : 10.2-1-క. : దశమ-ఉత్తర : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీకరములు జనహృదయ ' : 10.1-1602-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'శ్రీకాంతాతిలకంబు ర' : 2-234-శా. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'శ్రీకాంతాహృదయప్రియ' : 5.2-1-క. : పంచమ - ఉత్తర : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీకృష్ణభటులచేత న' : 6-161-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'శ్రీకృష్ణా యదుభూషణ' : 1-201-శా. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'శ్రీకృష్ణుని విజయం' : 10.2-451-క. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ' : 1-1-శా. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీ తరుణీ హృదయస్థ' : 5.2-166-క. : పంచమ - ఉత్తర : పూర్ణి
'శ్రీనాథనాథా జగన్నా' : 3-203-దం. : తృతీయ : మహదాదులు హరి స్తుతి
'శ్రీనాయక నీ నామము ' : 11-17-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'శ్రీనికేతనమైన శరీర' : 3-131.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'శ్రీనిధి యిట్లు నన' : 10.2-1019-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'శ్రీపంబులు ఖండిత స' : 1-446-క. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'శ్రీపతికి మత్పతికి' : 6-32-క. : షష్ఠ : షష్ఠ్యంతములు
'శ్రీపతి పదమను నావన' : 10.1-593-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'శ్రీపతియు యజ్ఞపతియ' : 2-65-క. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'శ్రీ పురుషోత్తమాఖ్' : 10.2-1188-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'శ్రీమంతమై మునిశ్రే' : 1-36-సీ. : ప్రథమ : కథా ప్రారంభము
'శ్రీమదాంధులు సామంబ' : 10.2-580-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'శ్రీమద్భక్త చకోరక ' : 2-1-క. : ద్వితీయ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీ మ ద్విఖ్యాతి ' : 7-1-క. : సప్తమ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీమన్నామ పయోదశ్య' : 8-1-క. : అష్టమ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీమన్నారాయణ పద త' : 6-133-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'శ్రీ మరుదశనపతిశయన ' : 12-1-క. : ద్వాదశ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీమహిత వినుత దివ' : 3-1-క. : తృతీయ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీమహిళా మహేశ సరస' : 7-359-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'శ్రీమానినీమానచోరా ' : 10.1-1236-దం. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'శ్రీయుతమూర్తి యో ప' : 10.1-1706-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'శ్రీరమణీమనోవిభుఁడు' : 3-109-ఉ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'శ్రీరమణీయ గంధములఁ ' : 10.1-1601-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'శ్రీ రమణీయమైన నరసి' : 7-385-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'శ్రీరమణీ రమణ కథా ప' : 6-38-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'శ్రీరమణీరమణ కథా పా' : 12-47-క. : ద్వాదశ : ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
'శ్రీరమణీశ్వర నీ వా' : 3-154-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'శ్రీరాజిత మునిపూజి' : 9-1-క. : నవమ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీలలనాకుచవేదికఁ ' : 8-704-క. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'శ్రీలలనేశ్వరదర్శన ' : 3-520-క. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'శ్రీవత్స గోత్రుండు' : 6-26-సీ. : షష్ఠ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'శ్రీవత్సాంకిత కౌస్' : 6-1-శా. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీవనితాధిప నామక ' : 3-192-క. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'శ్రీవల్లభుఁడు దన్న' : 7-122-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'శ్రీవిభునివలన నీ ల' : 3-791-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'శ్రీ విలసితధరణీతన ' : 4-1-క. : చతుర్థ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీ సీతాపతి లంకే ' : 11-1-క. : ఏకాదశ : ఉపోద్ఘాతము
'శ్రీహరి కర సంస్పర్' : 8-119-క. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'శ్రీహరి యజ్ఞవరాహ ర' : 3-447-సీ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'శ్రుతంబును విచారిత' : 4-883-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'శ్రుతదేవుండును మోద' : 10.2-1190-మ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'శ్రుత ధన కుల కర్మ ' : 4-961-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'శ్రుతులు దమలోన వివ' : 3-225-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'శ్రుతులునుఁ గ్రతుజ' : 3-56-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'శ్రుత్యంత విశ్రాంత' : 6-186-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'శ్రేయములుఁ గురియు ' : 10.1-551-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'శ్రోణీభర కుచయుగ భర' : 8-313-క. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'శ్లాఘ్యంబులైన భవదీ' : 4-453-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము/