పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 56)విశద - వ్రేత

వారిల్లు - వివిధ⇐ - || - శ - ⇒

'విశదమై యొప్పు షోడ' : 10.2-978-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'విశద యశోజలనిధి యా ' : 4-801-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'విశేషించి' : 6-289-వ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'విశ్వంబు నీవయై విశ' : 10.1-682-సీ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'విశ్వకరు విశ్వదూరు' : 8-88-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'విశ్వగర్భుఁడు దన గ' : 8-501-తే. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'విశ్వగర్భుండు నా వ' : 10.2-690-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'విశ్వ జన్మస్థితివి' : 1-34-సీ. : ప్రథమ : కథా ప్రారంభము
'విశ్వభవస్థితిప్రళయ' : 3-436-ఉ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'విశ్వమందుఁ గన్న వి' : 7-117.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'విశ్వమయత లేమి విని' : 8-94-ఆ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'విశ్వమున కెల్లఁ గర' : 3-578-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'విశ్వము లీల ద్రిప్' : 10.1-127-ఉ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి చేసిన స్తుతి
'విశ్వమెల్లఁ జేసె వ' : 10.1-1523.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'విశ్వమోహనమైన వేణు ' : 10.1-762-సీ. : దశమ-పూర్వ : వర్షాగమ విహారంబు
'విశ్వరూపువలన నైశ్వ' : 6-313-ఆ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'విశ్వసంవేద్య మహిత ' : 10.2-460-తే. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'విశ్వసృజుని యింట వ' : 8-420-ఆ. : అష్టమ : 10బ్రహ్మసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'విశ్వస్తుత్యుఁడు శ' : 1-173-శా. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'విశ్వాత్మ నీ యందు ' : 4-193-సీ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'విశ్వాత్ముఁడు విశ్' : 2-100-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'విశ్వేశ విశ్వభావన ' : 10.1-949-క. : దశమ-పూర్వ : కామధేనువు పొగడుట
'విషకుచయుగ యగు రక్క' : 10.1-655-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'విషజలంబువలన విషధరద' : 10.1-1040-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'విషధరరిపు గమనునికి' : 10.1-233-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'విషముఁ బెట్టఁ బంపు' : 7-198.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'విషయ శత్రు లెల్ల వ' : 7-466-ఆ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'విషయ సంబంధ జన్యమై ' : 4-282.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'విషయసక్తులైన విబుధ' : 7-216-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'విష్ణుఁ డవ్యయుండు ' : 10.2-130-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'విష్ణుఁ డుదితుఁడైన' : 9-724-ఆ. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'విష్ణుండు విశ్వంబు' : 1-102-సీ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'విష్ణు కథా రతుఁ డగ' : 10.1-13-క. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'విష్ణుకీర్తనములు వ' : 2-50-సీ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'విష్ణుతేజంబు దనయంద' : 9-161.1-తే. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'విష్ణుభక్తులందు వి' : 9-84.1-ఆ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'విష్ణుమయము పుత్ర వ' : 2-91.1-ఆ. : ద్వితీయ : లోకంబులు పుట్టుట
'విష్ణుసేవకు లిట్లన' : 7-337-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'విష్ణుస్వయంవ్యక్త ' : 3-37-సీ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'విస్మయముఁ బొంది దా' : 8-197-క. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'విహగేంద్రాశ్వ నిరూ' : 8-342-మ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'విహగేంద్రుం డహి వ్' : 7-295-మ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'విహిత ధర్మమందు విహ' : 9-137-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'వీఁక చెడి ఘనగదాహతి' : 8-361-క. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'వీఁకమెయి నతఁడు రావ' : 9-434-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'వీఁడఁటే రక్కసి విగ' : 10.1-1252-సీ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'వీఁడు కడు దుర్దముఁ' : 6-324-లగ్రా. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'వీఁడు లేకున్న పుర ' : 10.1-1252.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'వీటఁ గల చేడె లెల్ల' : 10.1-1251-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'వీడి వెన్నున నాడు ' : 8-403-సీ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'వీణెఁ జక్కఁగఁ బట్ట' : 10.2-181-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'వీథులు చక్కఁ గావిం' : 9-321-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'వీనులుమూసికొంచు వి' : 10.2-793-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'వీరపుంగవులార వినుఁ' : 10.2-956-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'వీరభద్రుండు విహత వ' : 4-108-తే. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'వీరలఁ దోకొని యిపుడ' : 10.2-1157-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'వీరలలో నెవ్వరు? సు' : 6-459-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'వీరలు నా సఖు లీ లల' : 4-758-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వీరవరుఁడైన పృథు పృ' : 4-657.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వీర శృంగార భయ రౌద్' : 10.2-177.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'వీరుఁడగు పరశురాముఁ' : 9-252-క. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'వీరుఁడు దానవ నాథుఁ' : 8-356-క. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'వీరుఁడు పృథు భూపాల' : 4-518-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'వీరుఁడు మాధవుం డఖి' : 10.1-1187-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వ్యోమాసురుని సంహారించుట
'వీరులు వైశాలు రనం ' : 9-50-వ. : నవమ : తృణబిందు వంశము
'వీరెవ్వరు? శ్రీకృష' : 10.1-374-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'వృత్రారినుతునిఁ బర' : 10.2-624-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'వృత్రుఁడు దాన వాన్' : 6-360-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'వృషణములు మరలఁ గలిగ' : 9-573-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'వృషలియం దనురాగ వృద' : 6-135-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'వృష్టి లేని చొప్పు' : 9-662.1-ఆ. : నవమ : శంతనుని వృత్తాంతము
'వెంగలివిత్తయి తిరు' : 9-583-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'వెంటవచ్చు కర్మవిసర' : 10.1-29.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'వెండియు.' : 2-233-వ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'వెండియు.' : 3-117-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'వెండియు.' : 3-509-వ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'వెండియు.' : 3-811-వ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'వెండియు.' : 3-925-వ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'వెండియు.' : 3-947-వ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'వెండియు.' : 3-1045-వ. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'వెండియు.' : 8-296-వ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'వెండియు.' : 10.1-86-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'వెండియు.' : 10.2-1301-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'వెండియుఁ గ్రొమ్మెఱ' : 10.2-941-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'వెండియుఁ బుణ్యభూము' : 3-45-ఉ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'వెండియుం గృష్ణుండు' : 3-130-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'వెండియుం బ్రతిదివస' : 4-444-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'వెండియు నమ్మహాభాగవ' : 9-85-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'వెండియు నమ్మేటి వి' : 3-801-సీ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'వెండియు నా రత్నాకర' : 8-264-వ. : అష్టమ : అప్సరల ఆవిర్భావము
'వెండియు నిట్లనియె.' : 3-229-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'వెండియు నిట్లనియె.' : 4-759-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వెండియు నిట్లనియె ' : 4-895-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'వెండియు నిట్లనిరి ' : 4-115-వ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'వెండియు నిట్లనిరి ' : 4-597-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'వెండియు నృసింహావతా' : 2-145-వ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'వెండియు ముహుర్ముహు' : 3-426-వ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'వెండియు రూపాంతరంబు' : 3-202-వ. : తృతీయ : మహదాదుల సంభవంబు
'వెండియు శంఖ చక్ర గ' : 4-711-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'వెండియు సనకాద్యవతా' : 2-122-వ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'వెండ్రుకలు వీడఁ బై' : 10.1-148.1-తే. : దశమ-పూర్వ : శయ్యన నుంచుట
'వెడరూపు దాల్చి బాం' : 3-982-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'వెడ విలుతుకేళిఁ జి' : 9-569-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'వెడవెడ నడకలు నడచుచ' : 8-541-క. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'వెదకి వెదకి దైత్యవ' : 10.1-172-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'వెనుకకు రాక చొచ్చు' : 1-319-చ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'వెన్నఁ దినఁగఁ బొడగ' : 10.1-314-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'వెన్నలు దొంగిలి తి' : 10.1-1023-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'వెన్నుని కొకమఱి వి' : 10.1-241-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'వెన్నుని నతిప్రసన్' : 10.1-110-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'వెన్నుని సత్యను మో' : 10.2-196-క. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'వెయ్యేం డ్లయ్యెను ' : 9-577-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'వెరవును లావుఁ జేవయ' : 10.2-872-చ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'వెఱచి చమరీమృగంబులు' : 8-29.1-తే. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'వెఱచినవాని దైన్యము' : 1-156-చ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'వెఱచి పలుమాఱుఁ బాఱ' : 8-635.1-తే. : అష్టమ : దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
'వెఱచుచు వంగుచు వ్ర' : 8-538-క. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'వెఱ మఱలేని మేటి బల' : 10.1-663-చ. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'వెఱవు నా కెట్లు కల' : 3-311.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'వెఱ్ఱితనము మాని వి' : 1-520-ఆ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'వెఱ్ఱిమాడ్కిని లీల' : 11-44.1-తే. : ఏకాదశ : కవి సంభాషణ
'వెలయఁగ బద్మం బేక స' : 3-735-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'వెలయఁ దండ్రికిఁ బర' : 10.2-527.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'వెలయఁ దిక్కన సోమయా' : 6-11.1-తే. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'వెలయ నిద్రించువాఁ ' : 6-480.1-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'వెలయ నీరీతి నన్నియ' : 3-941.1-తే. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'వెలయు ననూనసంపదల వి' : 10.2-820-చ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'వెలసి తిరుగంగ వేదా' : 10.1-1345.1-తే. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'వెలికి లోనికిఁ జను' : 8-202.1-తే. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'వెలి లోను మొదలు దు' : 10.1-381-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'వెల్లిగొని నాఁటనుం' : 7-235-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'వెల్లువలైన వైరినృప' : 10.1-1580-ఉ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని విడుచుట
'వేంచేయుము నా యింటి' : 10.1-1281-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'వేగమున నంతరంగంబు వ' : 4-587.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'వేగిర పడకుడీ వినుఁ' : 8-318-సీ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'వేడుకతోడఁ గ్రొమ్ము' : 10.1-187-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'వేణిం జొల్లెము వెట' : 10.2-170-శా. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'వేణీపంపాసరస్సులంజూ' : 10.2-951-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'వేణునాళములమై వెలసి' : 10.1-1355-సీ. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'వేణువు లూఁదుచు వివ' : 10.1-430-సీ. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము జొచ్చుట
'వేత్రదండాభిరాముల వ' : 3-518.1-తే. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'వేదండపురాధీశుఁడు గ' : 1-454-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'వేదకల్పవృక్షవిగళిత' : 1-37-ఆ. : ప్రథమ : కథా ప్రారంభము
'వేదత్రయ సంపాద్యము ' : 6-132-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'వేదప్రణిహితమే యను ' : 6-84-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'వేదవధూశిరోమహితవీథు' : 10.2-753-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'వేదశ్రేణియు నంగకంబ' : 10.1-1412-శా. : దశమ-పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
'వేదాంత వీధుల విహరి' : 10.1-608-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'వేదు లగుదురు శ్రేష' : 3-966.1-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'వేధోదత్త వరప్రసాద ' : 7-113-శా. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'వేనాంగ సంభవుండవు శ' : 4-451-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'వేనుఁడు మాధవుం దెగ' : 7-11-ఉ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'వేనుఁడు విప్రభాషణ ' : 2-138-ఉ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'వేఱు తీర్థంబు లవని' : 1-302.1-తే. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'వేలుపులఁటె నా కంటె' : 10.1-313-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'వేలుపులఱేఁడు గురుచ' : 9-505-క. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'వేలుపులైన లావుచెడి' : 10.1-669-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'వేల్పుల్ చూచి భయంబ' : 10.1-476-శా. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'వైకుంఠ చింతా వివర్' : 7-124-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'వైకుంఠవాసుల వడువున' : 1-350-సీ. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'వైచిన మ్రొగ్గి లేచ' : 10.1-1174-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'వైతాళికు లిట్లనిరి' : 7-333-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'వైదికజ్ఞాన యుక్తియ' : 8-483.1-తే. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'వైనతేయాంస విన్యస్త' : 3-538.1-తే. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'వైన నీవు నన్ను నడి' : 7-434.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'వైరముచేతఁ జేదినృపవ' : 10.2-1149-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'వైరానుబంధనంబునఁ జే' : 7-15-క. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'వైరు లెవ్వరు చిత్త' : 7-266.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'వైరుల్ గట్టిన పుట్' : 1-364-శా. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'వొరయ కుండెడుఁ గా క' : 4-431.1-తే. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'వ్యాధులు దప్పులు న' : 8-665-క. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'వ్యాప్తింబొందక వగవ' : 8-574-క. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'వ్యాసుని భగవత్పద స' : 6-10-క. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'వ్రతధారినై వేదవహ్న' : 1-85-సీ. : ప్రథమ : వ్యాసచింత
'వ్రతము ఫలము మీకు వ' : 10.1-842.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'వ్రతము మానఁదగదు వడ' : 7-463-ఆ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'వ్రతముల్ జేయుచు నొ' : 10.1-844-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'వ్రతముల్ దేవ గురు ' : 10.1-1707-మ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'వ్రాలఁగ వచ్చిన నీ ' : 10.1-320-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'వ్రాలి యో పుత్ర నీ' : 6-454-స్రగ్వి. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'వ్రేతలకును గోవులకు' : 10.1-520-క. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట/