పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 52)ల

ఱ - ⇐ - || - వ - వచ్చె⇒

'లంచంబుఁ గొని సాక్ష' : 5.2-155-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'లంపటము నివారింపను ' : 8-230-క. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'లక్షణవతులార లజ్జిం' : 10.1-849-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'లక్ష యోజనముల లవణాబ' : 5.2-59-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'లగుచుఁ దగ దేవ పితృ' : 3-1013.1-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'లగ్నం బెల్లి వివాహ' : 10.1-1726-శా. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'లతఁడు నే చందమున ను' : 3-944.1-తే. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'లభ్యం బైన సురాధిరా' : 7-129-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'లయుతసంఖ్య వత్స రాయ' : 5.2-35.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'లలనకుఁ బుట్టిన కొమ' : 10.1-42-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'లలనా యేటికి తెల్లవ' : 10.1-1131-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు
'లలసి పుత్తెంచి రిట' : 10.1-853.1-తే. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'లలితఁ దదీయ సుందర వ' : 3-127-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'లలితనీలాభ్రరుచిఁ గ' : 4-163.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'లలితపతివ్రతా తిలకం' : 10.2-966-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'లలిత పతివ్రతామణి వ' : 3-53-చ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'లలితపదాబ్జ నూపురకల' : 10.2-1097-చ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'లలిత మూర్తి బహుకళా' : 1-24.1-ఆ. : ప్రథమ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'లలిత యౌవన లక్ష్మీవ' : 4-746.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'లలితరేఖలు ధరణి నలం' : 10.2-639.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'లలితవినీలవస్త్రుని' : 10.2-543-చ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'లలిత విభ్రమ రుచి క' : 10.2-1173.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'లలిత విలోల నిర్మలజ' : 3-240-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'లలిత విశిష్ట సంచిత' : 10.2-1292-చ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'లలిత శ్రీవత్సలక్షణ' : 4-249.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'లలితసహకారపల్లవ కలి' : 3-767-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'లలితస్కంధము కృష్ణమ' : 1-22-మ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'లలితాయ తాష్ట భుజ మ' : 4-903-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'లలితోద్యానవనాంత సం' : 3-810-మ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'లలి నా మదిఁ దలఁపుద' : 3-245-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'లలి సుమనో వాటికల య' : 4-880-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'లార్ష్ణిషేణాదులైన ' : 2-204.1-తే. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'లాలనమున బహుదోషము ల' : 10.1-366-క. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'లావు మెఱసి యిరువది' : 9-164-క. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'లా వొక్కింతయు లేదు' : 8-90-శా. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'లిచ్చి బాలుఁ దియ్య' : 10.1-248.1-తే. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని తొట్లనిడుట
'లివియ కుజనులయెడ దో' : 4-69.1-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'లీ యడుగల రజమె యింత' : 10.1-1031.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'లీలం జని కృష్ణుఁడు' : 10.2-672-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'లీలం బ్రాకృతపూరుష ' : 10.2-1208-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'లీల నాత్మీయ పాదాంగ' : 3-1031-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'లీలన్ రామవిభుం డొక' : 9-273-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'లీలలోచనవహ్ని స్ఫుల' : 8-226.1-తే. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'లీలాకారము దాల్చెను' : 1-408-క. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'లీలావతీకృతోల్లస దే' : 10.1-1493-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'లీలోద్యాన లతా నివా' : 7-102-శా. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'లుండు నా మీఁద సౌమ్' : 5.2-88.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'లుట్టిపడ్డట్లు కట్' : 6-17.1-తే. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'లుద్భవించిరి తేజంబ' : 6-26.1-తే. : షష్ఠ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'లెక్కకు నెక్కువై క' : 6-174-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'లేక మనమునఁ గనియె న' : 3-1028.1-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'లేచి నిలుచుండి క్ర' : 1-125-వ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'లే దని యెవ్వరి నడు' : 7-439-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'లేదు తపముల బ్రహ్మచ' : 6-55.1-తే. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'లేమా దనుజుల గెలువఁ' : 10.2-172-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'లైన కొడుకుల నేడ్వు' : 4-830.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'లైన జన్మంబు లేల? ద' : 4-952.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'లోకంబులు గల్పాంతసమ' : 12-32-వ. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'లోకంబులు లోకేశులుల' : 8-75-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'లోకగురుఁ డైన యప్పు' : 4-544.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'లోక జనిస్థితిలయముల' : 10.1-684-క. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'లోకద్రోహినరేంద్రా ' : 2-261-క. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'లోకనాయక సద్భక్తలోక' : 10.2-320.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'లోకపాలకులకు లోనుగా' : 8-667.1-ఆ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'లోకపాలకు లిట్లనిరి' : 4-190-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'లోకము లన్నియున్ గడ' : 7-267-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'లోకములు నిదుర వోవఁ' : 10.1-193-క. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'లోకములెల్ల నిండి త' : 6-422-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'లోకమెల్లఁ గుక్షిలో' : 10.1-1022-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'లోక మెల్ల నపుడు చీ' : 6-427-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'లోకాధినాథు లెల్లను' : 7-393-క. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'లోకుల నడవడిలోని వా' : 10.2-232-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'లోనఁ దలఁచిన విచ్చే' : 1-365.1-తే. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'లోపలి సౌధంబులోన వర' : 10.1-1709-సీ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'లౌకిక మొల్లక న న్న' : 10.1-1438-క. : దశమ-పూర్వ : గోపస్త్రీలకడ కుద్ధవుని బంపుట/