పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 44)భ

బ - ⇐ - || - మ - మఱియు⇒

'భంగి నీషణములఁ బెడఁ' : 4-835.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'భక్తకామదంబు బ్రహ్మ' : 10.1-1050-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'భక్తవత్సలుండు ఫాలా' : 9-229-ఆ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'భక్తిఁ గావించి పరి' : 10.2-1183.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'భక్తినిష్ఠలఁ దత్పా' :

బ - ⇐ - || - మ - మఱియు⇒

'భంగి నీషణములఁ బెడఁ' : 4-835.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'భక్తకామదంబు బ్రహ్మ' : 10.1-1050-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'భక్తవత్సలుండు ఫాలా' : 9-229-ఆ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'భక్తిఁ గావించి పరి' : 10.2-1183.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'భక్తినిష్ఠలఁ దత్పా' : 4-131.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'భక్తియుక్తుఁడు లోక' : 8-659.1-తే. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'భక్తియుక్తుఁడు విద' : 4-385.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'భక్తి సలుపుచు నఖిల' : 4-367.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'భక్తులగు యాదవేంద్ర' : 11-7.1-తే. : ఏకాదశ : భూభారంబు వాపుట
'భక్షించు నొండె ఝషమ' : 8-698-క. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'భక్షితదివ్యాస్త్రు' : 6-322-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'భగవంతుఁడగు జగద్భరి' : 5.1-95-సీ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'భగవంతుఁడగు రామభద్ర' : 9-342-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'భగవంతుఁడు గోవిందుఁ' : 1-471-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'భగవంతుఁడు హరి యీ క' : 9-491-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'భగవంతుం డగు విష్ణు' : 1-65-క. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'భగవంతుండును నఖిల ధ' : 4-697-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'భగవంతుండును విశ్వర' : 4-547-మ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'భగవంతుం బరముం జనార' : 8-477-మ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'భగవంతుం బురుషోత్తమ' : 3-373-మ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'భగవత్ప్రణిహిత ధర్మ' : 6-176-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భగవద్దివ్య గుణానువ' : 7-365-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'భగవద్ధర్మపరాయ ణోత్' : 6-152-మ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భగవద్భక్తులు సుజను' : 3-164-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'భటసంఘంబులతో రథావళు' : 10.1-1721-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'భటునిన్ రతిశాస్త్ర' : 6-97-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భద్రమగుఁగాక నీకు న' : 2-242-తే. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'భద్రాశ్వవర్షమందుల ' : 5.2-39-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'భద్రుఁ డతనికి మృతి' : 8-648.1-తే. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'భయదప్రక్రియ నట్లుద' : 3-607-మ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'భయముం జెందకుఁ డయ్య' : 7-110-మ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'భరతుఁ డాదిగ సుతుల ' : 5.1-63.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని జన్మంబు
'భరతుఁడు నిజపిత లేల' : 5.1-94-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'భరతుం డంతం దన్మృగశ' : 5.1-108-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'భరతుం డంత ధరాతలంబు' : 5.1-92-మ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'భరతుం డల్లన యంత్యక' : 5.1-115-మ. : పంచమ - పూర్వ : హరిణీగర్భంబున జనించుట
'భరతుని భార్యలు మువ' : 9-638-క. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'భరతున్ నిజపదసేవా న' : 9-267-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'భరముం బాపి రమావిభు' : 1-431-మ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'భరిత నిజ యోగమాయా స' : 3-568-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'భరిత నిదాఘ తప్తుఁ ' : 10.2-1209-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'భరితముదాత్ములై వి' : 10.2-748-చ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'భరితోదగ్రనిదాఘతప్త' : 2-219-మ. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'భర్మాచలేంద్ర ప్రపా' : 6-218-సీ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'భవదాలోకన హాస గీతజమ' : 10.1-998-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'భవదీయం బగు నున్నతో' : 7-79-మ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'భవదీయ చారురూప ద్రవ' : 3-732-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'భవదీయ పురస్సరుఁ డగ' : 4-750-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'భవదీయ యజ్ఞహననార్థం' : 4-532-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'భవదీయాదరలీల లోకముల' : 7-312-మ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'భవదీయోజ్జ్వలకీర్తి' : 10.2-663-మ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'భవదీయోజ్జ్వల బాహుచ' : 10.1-165-మ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'భవ దుదరప్రభూత మగు ' : 3-312-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'భవబంధములఁ బాసి బ్ర' : 8-629-సీ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'భవము దోషంబు రూపంబు' : 8-78-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'భవములకు మందు చిత్త' : 10.1-5-క. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'భవ్యచరిత నిజస్వరూప' : 4-555.1-తే. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'భవ్యచరితుని నాద్యం' : 2-217.1-తే. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'భవ్యచాతుర్యభంగిఁ ద' : 3-118.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'భవ్యసంప్రాప్త నిర్' : 3-1048.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'భస్మధారులు నయిన కా' : 4-524.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'భాంధవమున నైనఁ బగనై' : 10.1-974-ఆ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'భాగవతము దెలిసి పలు' : 1-19-ఆ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'భాగవతము దేటపఱుప నె' : 6-23-ఆ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'భాగవత సంగ లవ భాగ్య' : 1-445.1-తే. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'భాతిగ శంతనునకు గం ' : 9-666-క. : నవమ : భీష్ముని వృత్తాంతము
'భానుచంద్రప్రభా భాస' : 10.2-1021-సీ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'భానువిందుఁ డుద్ధతి' : 10.2-860-ఉత్సా. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'భామ యొకతె భ్రుకుటి' : 10.1-1062.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'భామినీమణి సొబగుని ' : 10.2-339-తే. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'భారత నీవు జనించిన ' : 9-592-క. : నవమ : పూరుని చరిత్ర
'భారతవంశజుం బరమభాగవ' : 1-485-ఉ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'భారతవర్ష జంతువుల భ' : 5.2-56-ఉ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'భారతవర్షము నందుల స' : 5.2-54-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'భారతవర్షాధిపతియైన ' : 5.2-53-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'భార్గవనందనుఁ డతనిక' : 7-156-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'భార్గవవిద్యా గుప్త' : 6-292-క. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'భార్యతోడఁ దండ్రి ప' : 1-321.1-ఆ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'భావంబు గలఁగ నాహా ద' : 10.2-904-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'భావజాశుగముల ప్రాపు' : 10.1-1713.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'భావజుదీమమో? మొగులు' : 9-390-ఉ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'భావ తత్త్వార్థవేదు' : 6-186.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భావభవప్రసూన శరబాధి' : 10.2-1106-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'భావించి కొందఱు బ్ర' : 8-386-సీ. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'భావించి యొకమాటు బ్' : 8-275-సీ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'భావింప సదసదాత్మక మ' : 3-949-క. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'భాసుర కుండల భాసిత ' : 8-314-క. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'భాసుర నిగమ పదోప న్' : 9-95-క. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'భాసురలీలఁ గాంచిరి ' : 4-133-ఉ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'భాసురుఁ డనక మహాత్మ' : 6-315-క. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'భిక్షాపాత్రిక నిచ్' : 8-518-క. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'భిక్షులు వచ్చెద రే' : 10.1-421-క. : దశమ-పూర్వ : కపటబాల లీలలు
'భిన్నమూర్తి యగుచుఁ' : 2-56.1-ఆ. : ద్వితీయ : రాజ ప్రశ్నంబు
'భిల్లీ భిల్ల లులాయ' : 8-25-క. : అష్టమ : త్రికూటపర్వత వర్ణన
'భీకరతర సంసార వ్యాక' : 1-503-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'భీతంబై హతసుభట వ్రా' : 10.1-1560-క. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునిసేన పోరాటము
'భీమంబై తలఁ ద్రుంచి' : 8-112-శా. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'భీమమై బహుతీవ్రధామ' : 10.2-534-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'భీముఁడు రాధేయుఁడు ' : 10.2-1092-క. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'భీషణ ఘోటక దానవ హేష' : 10.1-1169-క. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'భుగభుగాయితభూరి బుద' : 8-51-సీ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'భుజంగు లిట్లనిరి.' : 7-319-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'భుజశక్తి నాతోడఁ బో' : 7-32-సీ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'భువనజన హృదయభల్లుఁడ' : 7-328-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'భువన జనుస్థితవిలయమ' : 10.1-1573-క. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'భువన జాలంబు లలజడి ' : 3-246.1-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'భువనములు చేయఁ గావఁ' : 10.1-406-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'భువనమోహనుండు పురుష' : 1-258.1-ఆ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'భువనరక్షణదక్షు నద్' : 10.2-697.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'భువనశ్రేణి నమోఘలీల' : 1-69-మ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'భువనాత్మకుఁ డా యీశ' : 2-87-క. : ద్వితీయ : లోకంబులు పుట్టుట
'భువిఁ దన కార్యాంశమ' : 3-345-సీ. : తృతీయ : కాల నిర్ణయంబు
'భువిఁదూఱన్ భువిదూఱ' : 9-107-మ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'భువి గుణవ్యతికరమున' : 4-625.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'భువి నెవ్వని యెడ వ' : 4-606-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'భువిలో నాభాగునికథ ' : 9-79-క. : నవమ : నాభాగుని చరిత్ర
'భువి విష యాకృష్ట భ' : 4-623-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'భూచక్ర మెల్లఁ దాల్' : 10.2-591-క. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'భూతగణంబుల చేతనె భూ' : 4-725-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'భూతజాలములందు భూజము' : 5.1-74-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'భూతముల కెగ్గుచేసిన' : 10.1-1388-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుని భార్యలు విలపించుట
'భూతముల లోన వెలిఁ బ' : 10.1-1009-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'భూతములవలన నెప్పుడు' : 1-378-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'భూతలనాథుఁడు రాముఁడ' : 9-263-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'భూతలము వడఁకె నుల్క' : 10.1-649-క. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'భూతలోకేశ్వర భూతభావ' : 8-659-సీ. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'భూతాత్మ భూతేశ భూత ' : 8-222-సీ. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'భూతి యెలర్పఁ గోసలు' : 10.2-142-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'భూతుఁడై పారతంత్ర్య' : 2-266.1-తే. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'భూనాథ యా సురాంభోధి' : 5.2-63-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'భూనాథ వినవయ్య భోగీ' : 8-192-సీ. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'భూనాథుఁ డుత్తరాత్మ' : 5.1-3-క. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'భూనాథుండు మఖంబుఁ జ' : 10.1-1211-శా. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
'భూనాథోత్తమ కన్యకల్' : 10.2-213-శా. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'భూనాయక నీ విపుడా మ' : 4-259-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'భూపతికి నిరపరాధమ శ' : 1-486-క. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'భూపద్మమునకు మేరువు' : 5.2-18-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'భూపాలక కన్యక వని న' : 9-613-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'భూపాలకుఁడు నిద్రపో' : 7-53-సీ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'భూపాలకులకు విప్రుల' : 1-167-క. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'భూపాలకోత్తమ భూతహిత' : 2-223-సీ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి ప్రధానకర్త
'భూపాల యా విశ్వరూపు' : 6-314-సీ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'భూపాలోత్తమ మీరు భక' : 7-471-శా. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'భూమికి ధన ధాన్యముల' : 10.1-1778-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'భూమి నిండి మింటఁ బ' : 10.1-1294-ఆ. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'భూమి నుద్యోగి యై భ' : 7-432-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'భూమీశ యమ్మహాపురుషు' : 9-8-సీ. : నవమ : వైవస్వతమనువు జన్మంబు
'భూమీశ విను మయ్య పూ' : 4-742-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'భూమీశు భార్యకుఁ బు' : 9-166-సీ. : నవమ : మాంధాత కథ
'భూమీశ్వర మైత్రేయ మ' : 3-230-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'భూరజంబులనైన భూనాథ ' : 10.1-1653-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'భూ రమణులు సూడఁగ హర' : 10.2-125-క. : దశమ-ఉత్తర : కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
'భూరిగుణులార మీ మది' : 10.2-727-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'భూరి తపోభిరామ ముని' : 4-576-ఉ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'భూరి నిగమార్థసార వ' : 3-268-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'భూరిపుణ్యనదీతోయపూర' : 10.2-655.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'భూరి పురుషార్థములు' : 4-739.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'భూరి పుష్కర మాలికా' : 6-78.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భూరి భూజ లతా కుంజ ' : 8-23.1-తే. : అష్టమ : త్రికూటపర్వత వర్ణన
'భూరి మదీయ మోహతమముం' : 3-869-ఉ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'భూరి మహాప్రతాప పరి' : 10.1-639-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'భూరియశోధనులార తాలా' : 10.2-574-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'భూరియాగభాగ భోక్త ధ' : 8-293.1-ఆ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'భూరి లయ జలధినిద్రి' : 10.1-559-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'భూరివిజ్ఞాననిధు లగ' : 3-187-తే. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'భూరిశివేతరాపహవిభూత' : 4-923-ఉ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'భూరిసంసార తాప నివా' : 4-136.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'భూరి సమున్నతి నాక ' : 4-939-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'భూర్భువస్స్వర్లోకమ' : 3-352-సీ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'భూవర పద్మాక్షుఁడు ' : 10.2-304-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'భూవర యే మహాపురుష భ' : 4-627-ఉ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'భూవర యోగ తపో మఖంబు' : 4-544-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'భూవరరూపుఁడు శూద్రు' : 1-392-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
'భూవరుఁ డగు ఋషభుఁడు' : 5.1-63-సీ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని జన్మంబు
'భూవరేంద్ర యిట్టి ప' : 7-452-ఆ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'భూవినుత బ్రహ్మచర్య' : 12-33-క. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'భూషణములు చెవులకు బ' : 10.1-1685-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
'భూషణములు వాణికి నఘ' : 1-46-క. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'భూసురపాదరేణువులు ప' : 1-502-ఉ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'భూసురవరులకు ననుపమ ' : 10.2-1040-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'భూసురుఁడవు బుద్ధిద' : 1-162-క. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'భూసురులకు సరి దైవం' : 5.1-75-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'భూసురులకెల్ల ముఖ్య' : 10.2-996-క. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'భూసురు వెంట నిమ్ము' : 10.2-1294-సీ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'భూసురోత్తముఁ డొకఁ ' : 10.2-1177.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'భూస్థలిఁ గల రేణువు' : 6-442-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'భృంగా కృష్ణుఁడు మం' : 10.1-1460-శా. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'భృగుం డిట్లనియె.' : 4-176-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'భృగు నారద కపిలాదుల' : 6-496-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'భేరీ భాంకారంబులు వ' : 8-333-క. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'భ్రంశము లేని నీ భట' : 7-330-ఉ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'భ్రమరా దుర్జనమిత్ర' : 10.1-1458-మ. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'భ్రాతృజన సౌహృదంబున' : 4-908-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'భ్రాతృజనుల యందు బం' : 9-340-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'భ్రాతృ పుత్ర మిత్ర' : 10.1-1569.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'భ్రూయుగళంబునఁగ్రోధ' : 3-378-సీ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'భ్రూవిక్షేపముతోడ ద' : 10.1-1128-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు/


href="http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=4&Ghatta=8&Padyam=131.1" target="_blank">4-131.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'భక్తియుక్తుఁడు లోక' : 8-659.1-తే. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'భక్తియుక్తుఁడు విద' : 4-385.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'భక్తి సలుపుచు నఖిల' : 4-367.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'భక్తులగు యాదవేంద్ర' : 11-7.1-తే. : ఏకాదశ : భూభారంబు వాపుట
'భక్షించు నొండె ఝషమ' : 8-698-క. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'భక్షితదివ్యాస్త్రు' : 6-322-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'భగవంతుఁడగు జగద్భరి' : 5.1-95-సీ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'భగవంతుఁడగు రామభద్ర' : 9-342-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'భగవంతుఁడు గోవిందుఁ' : 1-471-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'భగవంతుఁడు హరి యీ క' : 9-491-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'భగవంతుం డగు విష్ణు' : 1-65-క. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'భగవంతుండును నఖిల ధ' : 4-697-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'భగవంతుండును విశ్వర' : 4-547-మ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'భగవంతుం బరముం జనార' : 8-477-మ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'భగవంతుం బురుషోత్తమ' : 3-373-మ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'భగవత్ప్రణిహిత ధర్మ' : 6-176-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భగవద్దివ్య గుణానువ' : 7-365-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'భగవద్ధర్మపరాయ ణోత్' : 6-152-మ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భగవద్భక్తులు సుజను' : 3-164-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'భటసంఘంబులతో రథావళు' : 10.1-1721-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'భటునిన్ రతిశాస్త్ర' : 6-97-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'భద్రమగుఁగాక నీకు న' : 2-242-తే. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'భద్రాశ్వవర్షమందుల ' : 5.2-39-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'భద్రుఁ డతనికి మృతి' : 8-648.1-తే. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'భయదప్రక్రియ నట్లుద' : 3-607-మ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'భయముం జెందకుఁ డయ్య' : 7-110-మ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'భరతుఁ డాదిగ సుతుల ' : 5.1-63.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని జన్మంబు
'భరతుఁడు నిజపిత లేల' : 5.1-94-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'భరతుం డంతం దన్మృగశ' : 5.1-108-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'భరతుం డంత ధరాతలంబు' : 5.1-92-మ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'భరతుం డల్లన యంత్యక' : 5.1-115-మ. : పంచమ - పూర్వ : హరిణీగర్భంబున జనించుట
'భరతుని భార్యలు మువ' : 9-638-క. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'భరతున్ నిజపదసేవా న' : 9-267-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'భరముం బాపి రమావిభు' : 1-431-మ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'భరిత నిజ యోగమాయా స' : 3-568-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'భరిత నిదాఘ తప్తుఁ ' : 10.2-1209-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'భరితముదాత్ములై వి' : 10.2-748-చ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'భరితోదగ్రనిదాఘతప్త' : 2-219-మ. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'భర్మాచలేంద్ర ప్రపా' : 6-218-సీ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'భవదాలోకన హాస గీతజమ' : 10.1-998-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'భవదీయం బగు నున్నతో' : 7-79-మ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'భవదీయ చారురూప ద్రవ' : 3-732-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'భవదీయ పురస్సరుఁ డగ' : 4-750-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'భవదీయ యజ్ఞహననార్థం' : 4-532-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'భవదీయాదరలీల లోకముల' : 7-312-మ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'భవదీయోజ్జ్వలకీర్తి' : 10.2-663-మ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'భవదీయోజ్జ్వల బాహుచ' :