పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 2)అం - అంతజ

అం - అంతజ⇐ - || - అ - అడిద⇒

'అంతటఁ గొన్ని హాయనమ' : 5.1-139-సీ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అంతటను గృష్ణుఁ డేమ' : 11-117-తే. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అంతట నొక వాయకుఁ డా' : 10.1-1265-క. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'అంతట లీలఁబోలె జగదా' : 3-439-ఉ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అంతట వారల మరణము వి' : 1-331-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'అంత దగ్గఱ నేతెంచి ' : 3-150-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అంత దాక్షాయణి యయిన' : 4-211-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అంత దానును దేవతాసమ' : 8-153-వ. : అష్టమ : బ్రహ్మాదుల హరిస్తుతి
'అంత దుర్యోధనుండు మ' : 10.2-93-వ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుని ద్రుంచుట
'అంత దేవకీదేవి యడ్ద' : 10.1-149-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
'అంత ద్వారకానగరంబున' : 10.2-570-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'అంత ధర్మతనయుఁడభినవ' : 10.2-807-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అంత ధర్మనందనుండు ఋ' : 10.2-800-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అంత ధర్మనందనుండు వ' : 1-301-వ. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'అంత ధృతరాష్ట్రునిక' : 9-673-వ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'అంత ధ్రువుఁడునుఁ బ' : 4-292-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అంత నందుండు పరమానం' : 10.1-244-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'అంత నందుండు మొదలయి' : 10.1-238-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'అంత నక్కడ.' : 10.2-389-వ. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'అంత నక్కడఁ గుంతీసహ' : 10.2-83-వ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామా పరిణయంబు
'అంత నక్కడ నా ధ్రువ' : 4-268-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అంత న క్కాంతాతిలకం' : 8-497-వ. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'అంత న క్కాంతాతిలకం' : 10.1-78-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'అంత నచ్చటి జనంబు ల' : 4-536-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అంత నచ్ఛాగంబు దన ప' : 9-570-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అంత నట.' : 10.1-141-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
'అంత నటం బరీక్షిత్క' : 1-391-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
'అంత నతండు.' : 4-410-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అంత న ద్దనుజాంతకుం' : 10.1-1369-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'అంత నద్దానవేంద్రుం' : 7-290-వ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'అంత నద్దైత్యవల్లభు' : 8-558-వ. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'అంత ననంగబ్రహ్మ తంత' : 6-95-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అంత ననుకూల శుభగ్రహ' : 1-289-వ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'అంత నప్పయోరాశి మధ్' : 8-210-వ. : అష్టమ : సముద్రమథన వర్ణన
'అంత నబ్బాలునకు సంత' : 8-517-వ. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'అంత నబ్బాలునిమేన బ' : 10.1-260-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'అంత నభిషిక్తుఁ జేస' : 10.2-946-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'అంత న మ్మహారాత్రి ' : 8-713-వ. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'అంత న య్యజగర చర్మం' : 10.1-487-వ. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'అంత నయ్యశోద యింటిక' : 10.1-391-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'అంత నయ్యసురేంద్రుం' : 9-291-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అంత నయ్యాదవేంద్రున' : 10.1-1783-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు
'అంత న య్యిద్ధఱకుం ' : 9-399-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అంత నర్జునుండు నీర' : 10.2-114-వ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'అంత నర్జునుండు మహి' : 9-441-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అంత నర్జునుండు మహి' : 9-435-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అంత నల్లనల్లన లేచి' : 10.1-547-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'అంత నవభృథస్నానానంత' : 10.2-808-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అంత నవసరంబయిన నజున' : 9-71-వ. : నవమ : రైవతుని వృత్తాంతము
'అంత న వ్వనంబున దైవ' : 10.1-744-వ. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'అంత నవ్విభుండు సాయ' : 8-513-వ. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'అంత నసంఖ్యంబు లైన ' : 5.2-33-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అంత నా కణ్వమునీంద్' : 9-625-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'అంత నా కర్దముండు గ' : 3-849-వ. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'అంత నా గోపగోపీజనంబ' : 10.1-234-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'అంత నా డింభకుండు ప' : 10.2-4-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'అంత నాతని తమ్ము లన' : 1-388-సీ. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'అంత నా దుర్నిమిత్త' : 10.1-650-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'అంత నా ధ్రువుండు.' : 4-297-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అంత నా ధ్వని విని ' : 10.2-63-వ. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'అంత నా పాలకుప్ప యం' : 8-257-వ. : అష్టమ : ఉచ్చైశ్రవ ఆవిర్భవము
'అంత నా పృథుని భార్' : 4-655-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అంత నాబోటి పలికిన ' : 10.1-157-వ. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'అంత నా బ్రాహ్మణి గ' : 9-248-వ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'అంత నా బ్రాహ్మణుని' : 9-242-వ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'అంత నా భగీరథునకు శ' : 9-234-వ. : నవమ : గంగాప్రవాహ వర్ణన
'అంత నా భరతుం డొక్క' : 5.1-101-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'అంత నాభాగుండును బ్' : 9-76-వ. : నవమ : నాభాగుని చరిత్ర
'అంత నాభాగునకు నంబర' : 9-80-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'అంత నా భీష్మకుండు ' : 10.1-1720-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'అంత నా రక్కసుండు వ' : 10.2-20-వ. : దశమ-ఉత్తర : శంబరోద్యగంబు
'అంత నారదుండు వచ్చి' : 10.2-8-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'అంతనా రాజకుమారుం డ' : 9-609-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'అంతనా రాజునకు శతబి' : 9-172-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'అంత నా రాత్రి మథుర' : 10.1-1190-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'అంత నా రామకృష్ణులు' : 10.1-1314-వ. : దశమ-పూర్వ : మల్లరంగ వర్ణన
'అంత నా రామకృష్ణులు' : 10.1-1267-వ. : దశమ-పూర్వ : సుదాముని మాలలు గైకొనుట
'అంతనా రామచంద్రుండు' : 9-352-వ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'అంతనా రామచంద్రుండు' : 9-271-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అంత నా రామచంద్రుని' : 9-343-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అంతనా రావణుండు దెగ' : 9-305-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అంత నా లోలలోచన పాల' : 10.1-360-వ. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'అంత నా విదర్భానగరం' : 10.2-305-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'అంత నావిష్కృత కాంత' : 5.1-43-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'అంత నా సజ్జనాగ్రణి' : 4-310-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'అంత నా సునీతి బాలు' : 4-227-వ. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'అంత నిక్కడ.' : 3-695-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అంతనిధాన మైన దితిజ' : 7-229-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అంత నీశ్వరుండు జీవ' : 3-972-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అంత నొకనాఁ డయ్యాశ్' : 9-57-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'అంతనొక్కనాఁడు.' : 3-133-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అంత నొక్కనాఁడు.' : 4-430-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అంత నొక్కనాఁడు తన ' : 10.1-354-వ. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'అంత నొక్కనాఁడు పాం' : 10.2-103-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'అంత నొక్కనాఁడు మాం' : 9-183-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'అంత నొక్కనాఁడు రామ' : 10.1-455-వ. : దశమ-పూర్వ : చల్దులు గుడుచుట
'అంత నొక్కనాఁడు రుక' : 10.2-227-వ. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'అంత నొక్కనాడు నందా' : 10.1-1113-వ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'అంత నొక్కనాడు బలభద' : 10.1-335-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
'అంత నొక్కనాడు యమున' : 10.1-432-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'అంత నొక్కనాడు వసుద' : 10.1-281-వ. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'అంత నొక్కనాడు సంకర' : 10.1-1403-వ. : దశమ-పూర్వ : నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
'అంత నొయ్యన పూర్వప్' : 8-634-వ. : అష్టమ : దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
'అంత బలభద్రుండు రౌద' : 10.1-620-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'అంత బలభద్రుండు వార' : 10.2-494-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'అంత బలభద్రుండు వ్ర' : 10.2-507-వ. : దశమ-ఉత్తర : కాళిందీ భేదనంబు
'అంత బాలిక యావు రని' : 10.1-148-సీ. : దశమ-పూర్వ : శయ్యన నుంచుట
'అంత భగ్నశిరుం డైన ' : 10.1-1264-వ. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'అంత భూదేవి వాసుదేవ' : 10.2-201-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అంత మందలో నందుండు ' : 10.1-173-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'అంత మరణావస్థం బొంద' : 3-984-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అంత మఱునాడు సూర్యో' : 10.1-1224-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురకు చనుట
'అంత మాంధాత పెద్దకొ' : 9-191-వ. : నవమ : పురుక్సుతుని వృత్తాంతము
'అంత మాయామయ వరాహ ఘు' : 3-412-వ. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'అంతమీఁద విష్ణు నాజ' : 3-790-ఆ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అంత ముద్గలునినుండి' : 9-657-వ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'అంత మునికుమారుండు ' : 1-496-వ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'అంత మురాంతకుండు త్' : 10.2-448-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'అంత యదుప్రవరుండు ద' : 11-94-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అంతరిక్షంబునం బ్రత' : 3-749-వ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అంత రుద్రానువర్తు ' : 4-144-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అంత రోమపాదుండు దన ' : 9-685-వ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'అంత లయకాల కాలాభ్రగ' : 10.2-160-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'అంత లోకేశున కవసానక' : 12-23-సీ. : ద్వాదశ : కల్ప ప్రళయ ప్రకారంబు
'అంతలోన నజీవుండు సజ' : 10.1-543-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'అంతలోన వారునుం దాన' : 10.1-652-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'అంత వసిష్ఠుం డరుగు' : 9-332-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అంత వసుదేవుండు దనక' : 10.1-137-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
'అంత వాఁ డొక యింత మ' : 10.2-552-మత్త. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'అంత వాసుదేవుండు వ్' : 1-178-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'అంత విజితాశ్వుండు ' : 4-679-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అంత విదురుండు ప్రభ' : 1-389-వ. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'అంత విముక్త లింగుం' : 5.1-89-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'అంత వేల్పులతో రక్క' : 9-377-వ. : నవమ : చంద్రవంశారంభము
'అంత శర్యాతియు నప్ర' : 9-67-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'అంత శ్వశురుండగు దక' : 4-54-వ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'అంత సత్రాజితుండు త' : 10.2-57-వ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితుని నిందారోపణ
'అంత సభాజనంబుల కలకల' : 10.1-1372-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'అంత సాత్యకి పాండువ' : 10.2-105-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'అంత సీతయు గర్భిణి ' : 9-347-వ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'అంత సీతా నిమిత్తంబ' : 2-166-వ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'అంత సురలేయు నిబిడా' : 6-378-వన. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అంత స్వకీయ ప్రాణవల' : 4-776-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అంత స్వాయంభువుండు ' : 3-762-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అంత హతశేషులు.' : 4-338-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అంత హిరణ్యకశిపుండు' : 7-37-వ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'అంతాది రహితుఁ డచ్య' : 8-177-క. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'అందంద కురియించి రమ' : 4-436-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అందగ్రజుండ శివపూ జ' : 6-30-క. : షష్ఠ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'అందఱుఁ దమలో నైక్యమ' : 3-717-క. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'అందఱు నొక్కపెట్ట ద' : 10.2-568-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'అందఱు ముకుళిత కరకమ' : 6-525-వ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'అందియలు టిట్టిభంబు' : 5.1-31-క. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'అందు.' : 2-128-వ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'అందు.' : 10.1-45-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'అందు.' : 3-512-వ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'అందు.' : 3-968-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అందు.' : 10.1-1594-వ. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'అందుఁ దమాల సాల వకు' : 3-764-ఉ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అందుఁ దామ్రశ్మశ్రు' : 10.2-533-వ. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'అందుఁ బరమాణుద్వయం ' : 3-346-వ. : తృతీయ : కాల నిర్ణయంబు
'అందుఁ బ్రకృతి చతుర' : 3-891-వ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అందు గోవిందనందనుండ' : 10.2-279-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
'అందు నరవింద సౌరభ న' : 3-179-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'అందు రాజులప్రకారం ' : 12-4-వ. : ద్వాదశ : రాజుల యుత్పత్తి
'అందు లోకరక్షణార్థం' : 4-435-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అందు వర్చసుండు భరద' : 12-45-వ. : ద్వాదశ : ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
'అందు వసించిరి నంది' : 10.2-309-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'అందు శాల్మలీ వృక్ష' : 5.2-62-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అంధకార మెల్ల నద్రి' : 8-27-ఆ. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'అంధకారవైరి యపరాద్ర' : 1-255-ఆ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'అంధప్రక్రియ నున్నవ' : 7-132-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అంధుండైన పతిన్ వరి' : 1-318-శా. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'అంధేందూదయముల్ మహాబ' : 7-168-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అంబ నవాంబుజోజ్జ్వల' : 1-9-ఉ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'అంబ నారాయణుం డఖిలశ' : 3-1026-సీ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అంబుజాత నేత్రుఁడా ' : 8-422-ఆ. : అష్టమ : 11ధర్మసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'అంభోజనాభున కంభోజనే' : 10.2-202-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అంభోజాకరమధ్య నూతన ' : 8-111-శా. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'అంభోజాసన నీకు నీశు' : 2-77-శా. : ద్వితీయ : నారదుని పరిప్రశ్నంబు
'అంభోజాసనుఁ డాదిగాఁ' : 7-282-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అంభోరాశిఁ బ్రభాసతీ' : 10.1-1416-శా. : దశమ-పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
'అంహఃకర్ములు దల్లడి' : 10.1-1575-శా. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట/