పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 14)ఇట్లుపీ - ఇదిమొ

ఇ - ఇట్లుపా⇐ - || - ఇదియం - ఇవ్వి⇒

'ఇట్లు పీతాంబరధారియ' : 1-218-వ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'ఇట్లు పుండరీకాక్షు' : 2-174-వ. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'ఇట్లు పుణ్యచిత్తుం' : 9-87-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'ఇట్లు పుత్ర పుత్రి' : 4-803-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఇట్లు పురంబు ప్రవే' : 10.1-1581-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని విడుచుట
'ఇట్లు పురుషాకారంబు' : 8-406-వ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'ఇట్లు పురోపవనోపకంఠ' : 10.2-308-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'ఇట్లు పుష్పకారూఢుం' : 9-320-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు పూజించి యానం' : 10.2-785-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'ఇట్లు పూని కౌరవరాజ' : 10.2-588-వ. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'ఇట్లు పూరునికి రాజ' : 9-586-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'ఇట్లు పూర్వజన్మ పర' : 7-125-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఇట్లు పూర్వపశ్చిమం' : 5.2-20-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఇట్లు పెక్కేండ్లు ' : 1-296-వ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'ఇట్లు పెనుబాముచేత ' : 10.1-477-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'ఇట్లు పెఱికి వైచిన' : 4-106-వ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'ఇట్లు పొడగని.' : 8-106-వ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'ఇట్లు పొడగని దైత్య' : 3-418-వ. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'ఇట్లు పొడమిన నవకుం' : 10.1-968-వ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'ఇట్లు ప్రజలను ధర్మ' : 4-570-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'ఇట్లు ప్రత్యక్షమగు' : 5.1-44-తే. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'ఇట్లు ప్రలంబునితోఁ' : 10.1-729-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'ఇట్లు ప్రళయకాల భీష' : 6-407-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు ప్రళయసంరంభ వ' : 6-370-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు ప్రవేశించి త' : 3-797-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ఇట్లు ప్రవేశించిన ' : 4-322-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'ఇట్లు ప్రవేశించి ర' : 10.2-977-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'ఇట్లు ప్రసన్నుండయి' : 6-221-వ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'ఇట్లు ప్రియవ్రతుండ' : 5.1-16-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
'ఇట్లు ప్రియవ్రతుం ' : 5.1-18-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
'ఇట్లు బలభద్రునిఁచే' : 10.1-1781-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'ఇట్లు బలవంతుఁడగు బ' : 8-445-వ. : అష్టమ : స్వర్గ వర్ణనము
'ఇట్లు బహుగతులం దిర' : 10.1-1084-వ. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'ఇట్లు బహువిధంబులం ' : 10.2-214-వ. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'ఇట్లు బాలకాలింగనంబ' : 10.1-526-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'ఇట్లు బాలకులతోడఁ జ' : 10.1-585-వ. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'ఇట్లు బాలవత్సరూపంబ' : 10.1-514-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'ఇట్లు బీభత్సరూపంబు' : 5.1-82-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'ఇట్లు బృందావనంబు చ' : 10.1-429-వ. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము జొచ్చుట
'ఇట్లు బ్రతికి యున్' : 9-169-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'ఇట్లు బ్రహ్మణకుమార' : 5.1-125-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'ఇట్లు బ్రహ్మణ్యదేవ' : 10.2-608-వ. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'ఇట్లు బ్రహ్మదేవుండ' : 6-280-వ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ఇట్లు బ్రహ్మరుద్రే' : 7-339-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ఇట్లు బ్రహ్మాది సు' : 6-491-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఇట్లు బ్రాహ్మణకుమా' : 5.1-122-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'ఇట్లు భక్తజనపాలన ప' : 8-97-వ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'ఇట్లు భక్తపరాధీనుం' : 1-287-వ. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'ఇట్లు భగవంతుండైన క' : 10.1-1099-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'ఇట్లు భగవత్ప్రోక్త' : 3-271-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'ఇట్లు భయభ్రాంతులై ' : 10.1-1140-వ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'ఇట్లు భయార్తులై యమ' : 6-326-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు భరతుండు మృగవ' : 5.1-114-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'ఇట్లు భరతుండు హరిణ' : 5.1-112-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'ఇట్లు భరతుండు హరిణ' : 5.1-116-వ. : పంచమ - పూర్వ : హరిణీగర్భంబున జనించుట
'ఇట్లు భవదీయ సేవాతత' : 4-554-వ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'ఇట్లు భాగవతంబు నిర' : 1-138-వ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'ఇట్లు భారత వర్షంబు' : 5.2-58-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఇట్లు భాసిల్లెడు శ' : 1-23-వ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'ఇట్లు భాసురంబైన శర' : 10.1-769-వ. : దశమ-పూర్వ : శరదృతువర్ణనము
'ఇట్లు భాస్కరుం డుత' : 5.2-78-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ఇట్లు భువనంబులఁ బద' : 3-339-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'ఇట్లు భోగిభోగ పరివ' : 10.1-646-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'ఇట్లు మగతనంబు చెడి' : 9-17-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ఇట్లు మనంబున నుత్స' : 10.2-369-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'ఇట్లు మనుష్య శరీరర' : 7-465-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'ఇట్లు మరలి తన పురం' : 9-419-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇట్లు మహనీయతేజోనిధ' : 10.2-1114-వ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'ఇట్లు మహాపాపాత్ముం' : 3-987-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'ఇట్లు మాతామహ దోషంబ' : 4-403-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'ఇట్లు మాయాతీతుండున' : 10.1-541-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'ఇట్లు మాయావి యైన స' : 10.2-914-వ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'ఇట్లు మిత్రసహుండు ' : 9-240-వ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'ఇట్లు మృత్యుభయంబు ' : 2-54-వ. : ద్వితీయ : రాజ ప్రశ్నంబు
'ఇట్లు మేఘమధ్యంబు వ' : 10.1-1747-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'ఇట్లు మేధావిహీను ల' : 1-84-వ. : ప్రథమ : వ్యాసచింత
'ఇట్లు మ్లేచ్ఛులం బ' : 10.1-1668-వ. : దశమ-పూర్వ : జరసంధుడు గ్రమ్మర విడియుట
'ఇట్లు యమున దాఁటి ద' : 10.1-145-వ. : దశమ-పూర్వ : శయ్యన నుంచుట
'ఇట్లు యయాతికి దేవయ' : 9-540-వ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'ఇట్లు యయాతివలన శర్' : 9-542-వ. : నవమ : యయాతి శాపము
'ఇట్లు యుద్ధంబున శత' : 6-412-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు రంతిదేవుండు ' : 9-653-వ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'ఇట్లు రక్కసుండు వ్' : 10.1-436-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'ఇట్లు రక్కసులు దన ' : 7-392-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'ఇట్లు రథారోహణంబు స' : 10.2-395-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'ఇట్లు రాజకన్యకల నం' : 9-178-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'ఇట్లు రామకృష్ణులు ' : 10.1-727-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'ఇట్లు రామకృష్ణులు ' : 10.1-1289-వ. : దశమ-పూర్వ : విల్లు విరుచుట
'ఇట్లు రుక్మిణీదేవి' : 10.2-38-వ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'ఇట్లు రుక్మి రుక్మ' : 10.1-1693-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'ఇట్లు రుద్రగణంబులు' : 6-363-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు రెండు పంక్తు' : 8-317-వ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'ఇట్లు రోషించి కౌశి' : 1-473-వ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'ఇట్లు లంకాదహనంబు చ' : 9-278-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు లక్ష యోజనాయత' : 8-719-వ. : అష్టమ : గురుపాఠీన విహరణము
'ఇట్లు లేచి నిలిచి ' : 4-158-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'ఇట్లు లోఁబడిన.' : 3-699-వ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్ష వధ
'ఇట్లు లోకభీకరుండై ' : 6-433-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు వందనంబు గావి' : 3-773-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ఇట్లు వచ్చి.' : 9-328-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు వచ్చి తమతమ న' : 9-307-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లువచ్చిన పాండవు' : 3-12-వ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'ఇట్లు వచ్చి మ్రొక్' : 9-693-వ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'ఇట్లు వచ్చివచ్చి ద' : 9-598-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'ఇట్లు వనంబునకుఁ జన' : 9-197-వ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'ఇట్లు వరించి యయాతి' : 9-533-వ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'ఇట్లు వర్తించుచు.' : 4-647-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ఇట్లు వలరాచవాని క్' : 9-616-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'ఇట్లు వశిష్ఠుండు శ' : 9-368-వ. : నవమ : నిమి కథ
'ఇట్లు వసియించి కతి' : 4-766-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఇట్లు వాటంబయిన వేఁ' : 1-458-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'ఇట్లు వాత్సల్యంబున' : 4-318-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'ఇట్లు వానప్రస్థాశ్' : 7-429-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'ఇట్లు వాసుకి ప్రము' : 5.2-121-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'ఇట్లు విజ్ఞానదష్టి' : 10.1-529-వ. : దశమ-పూర్వ : బలరాము డన్న రూ పెరుగుట
'ఇట్లు విడిచి.' : 4-677-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ఇట్లు విదర్భరాజపుత' : 9-639-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'ఇట్లు విదురసహితులై' : 1-320-వ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'ఇట్లు విదురుండు మై' : 3-196-వ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'ఇట్లు విదురుండు శో' : 3-162-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఇట్లు వినుతించె.' : 10.2-428-వ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'ఇట్లు విపన్నుండగు ' : 9-282-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు విపాటిత విరో' : 4-466-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'ఇట్లు విప్రు లిద్ద' : 10.2-470-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'ఇట్లు విభీషణసంస్థా' : 9-315-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు విరక్తుండై.' : 9-151-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'ఇట్లు విరహవేదనా దూ' : 10.2-332-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'ఇట్లు వివాహితుండై ' : 5.1-93-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'ఇట్లు వివిధమంత్ర గ' : 5.2-75-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఇట్లు విశ్వకర్మ ని' : 10.1-1615-వ. : దశమ-పూర్వ : పౌరులను ద్వారకకు తెచ్చుట
'ఇట్లు విశ్వనిర్మాణ' : 3-205-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఇట్లు విశ్వామిత్రు' : 9-193-వ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'ఇట్లు విష్ణుండు గు' : 8-624-వ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'ఇట్లు విష్ణుండు మో' : 7-401-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'ఇట్లు విష్ణుదూతల వ' : 6-75-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఇట్లు విస్మిత నక్ర' : 8-64-వ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'ఇట్లు విహరించుచుఁ ' : 3-416-వ. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'ఇట్లు వీరభద్రుండు ' : 4-123-వ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'ఇట్లు వృషభంబుల నన్' : 10.2-141-వ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'ఇట్లు వృషభాకారంబున' : 10.1-1138-వ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'ఇట్లు వృషభాసురుం జ' : 10.1-1148-వ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'ఇట్లు వెడలి యా ధ్ర' : 4-324-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'ఇట్లు వెడలి వచ్చిన' : 4-694-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఇట్లు వెడలి సమరసన్' : 10.2-404-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'ఇట్లు వెనుక ముందట ' : 8-38-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'ఇట్లు వెలువడి.' : 8-370-వ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'ఇట్లు వేగంబుగ నాగం' : 10.1-664-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'ఇట్లు వేదంబులు దొం' : 8-717-వ. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'ఇట్లు వేదవిభాగంబు ' : 9-422-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇట్లువొంది.' : 3-881-వ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'ఇట్లు వ్యాసనందనుండ' : 1-521-వ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'ఇట్లు వ్రతంబు చేసి' : 9-91-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'ఇట్లు వ్రాలిన.' : 10.2-239-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'ఇట్లు వ్రాలినం జక్' : 10.2-414-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'ఇట్లు వ్రేయ బలుం డ' : 10.2-550-వ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'ఇట్లు శంఖచూడునిం జ' : 10.1-1127-వ. : దశమ-పూర్వ : శంఖచూడుని వధ
'ఇట్లు శంబరుని వధియ' : 10.2-24-వ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'ఇట్లు శత్రువుల వంచ' : 10.1-1679-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
'ఇట్లు శపియించి పదం' : 9-238-వ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'ఇట్లు శబళాశ్వులు ప' : 6-243-వ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'ఇట్లు శరణాగతులైన వ' : 8-298-వ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'ఇట్లు శరత్కాలంబున ' : 10.1-1103-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'ఇట్లు శిరంబులు చక్' : 10.2-165-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'ఇట్లు శిశువులు పలి' : 10.1-256-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'ఇట్లు శ్రీహరి శ్రవ' : 5.1-118-వ. : పంచమ - పూర్వ : హరిణీగర్భంబున జనించుట
'ఇట్లు సంచరించుచుఁ ' : 3-41-వ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'ఇట్లు సంతతి లేక అత' : 6-449-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఇట్లు సకల దిక్కులు' : 7-105-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'ఇట్లు సకలభూతసమ్మోహ' : 10.1-1123-వ. : దశమ-పూర్వ : శంఖచూడుని వధ
'ఇట్లు సకల రాజకుమార' : 10.2-1094-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'ఇట్లు సకలలోకేశ్వరు' : 7-394-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'ఇట్లు సత్యంపరంధీమహ' : 1-35-వ. : ప్రథమ : కథా ప్రారంభము
'ఇట్లు సత్యంబు దప్ప' : 10.1-49-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'ఇట్లు సదాచారు లగు ' : 5.1-78-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'ఇట్లు సద్గుణగరిష్ఠ' : 7-121-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఇట్లు సనుదెంచిన.' : 10.2-1060-వ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'ఇట్లు సనుదెంచిన యద' : 10.2-393-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'ఇట్లు సనుదేర నతని ' : 10.2-1024-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'ఇట్లు సఫలంబులైన భూ' : 3-137-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఇట్లు సమరతలంబువాసి' : 6-380-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు సమరసన్నాహంబు' : 10.1-1540-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునితో పోర వెడలుట
'ఇట్లు సమర్పించి యన' : 10.2-1184-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'ఇట్లు సమస్తజనంబులు' : 9-326-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు సమాకర్షణస్థా' : 8-198-వ. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'ఇట్లు సమాగతుండైన త' : 8-651-వ. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'ఇట్లు సముద్యత భిదు' : 8-349-వ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'ఇట్లు సముద్రంబు దా' : 9-289-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు సముద్రంబు దా' : 9-276-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లుసమ్మానించి కృ' : 10.2-272-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'ఇట్లు సర్వసంగపరిత్' : 11-48-వ. : ఏకాదశ : హరిముని సంభాషణ
'ఇట్లు సర్వసాధనంబుల' : 6-323-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు సర్వాత్మకంబై' : 7-195-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'ఇట్లు సర్వేశ్వరుండ' : 10.1-872-వ. : దశమ-పూర్వ : విప్రుల విచారంబు
'ఇట్లు సీత యను పేర ' : 5.2-34-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఇట్లు సుదాసుని భార' : 9-251-వ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'ఇట్లు సుధాకలశంబు క' : 8-312-వ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'ఇట్లు సుమతికొడుకుల' : 9-206-వ. : నవమ : సగరుని కథ
'ఇట్లు సురాసురయూథంబ' : 8-208-వ. : అష్టమ : సముద్రమథన వర్ణన
'ఇట్లు సురేంద్రుండు' : 7-226-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఇట్లు సుశీలసంపన్ను' : 4-368-వ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'ఇట్లు సూచుచుం జనిచ' : 10.2-622-వ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'ఇట్లు సేసిన భార్యా' : 3-471-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'ఇట్లు సొచ్చిన.' : 3-614-వ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'ఇట్లు స్తుతియించుచ' : 6-331-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు స్వాయంభువమను' : 5.1-14-వ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'ఇట్లు స్వాయంభువుండ' : 3-803-వ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'ఇట్లు హతుం డైన తం' : 10.2-85-వ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
'ఇట్లు హరి కనుమొఱంగ' : 10.1-1008-వ. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'ఇట్లు హరి కరస్పర్శ' : 7-348-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ఇట్లు హరికి రుక్మి' : 10.2-148-వ. : దశమ-ఉత్తర : భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
'ఇట్లు హరిణీసుతుండు' : 9-695-వ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'ఇట్లు హరి దన పరాక్' : 10.2-76-వ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితునకు మణి దిరిగి యిచ్చుట
'ఇట్లు హరి నాగ్నజిత' : 10.2-144-వ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'ఇట్లు హరి ము న్నక్' : 10.1-963-వ. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'ఇట్లు హరి యే డహోరా' : 10.1-926-వ. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'ఇట్లు హరిరాక కెదుర' : 10.1-1735-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'ఇట్లు హరి రాసకేళి ' : 10.1-1101-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో జలక్రీడ లాడుట
'ఇట్లు హరి వలువ లిచ' : 10.1-848-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'ఇట్లు హరి వేణునాదం' : 10.1-771-వ. : దశమ-పూర్వ : వేణు విలాసంబు
'ఇట్లు హరి శతధన్వున' : 10.2-91-వ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుని ద్రుంచుట
'ఇట్లు హరిసేవారతిం ' : 1-108-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'ఇట్లు హరుండు దురవగ' : 7-405-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'ఇట్లు హిరణ్యరేతసుం' : 5.2-64-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఇట్లు హోమధేనువు మర' : 9-460-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఇ ట్లూర్వశియుం బుర' : 9-402-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇట్లేక క్షణమాత్రంబ' : 10.1-1640-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'ఇ ట్లేగుచు.' : 10.1-503-వ. : దశమ-పూర్వ : క్రేపుల వెదక బోవుట
'ఇట్లేను వర్షాకాల శ' : 1-106-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'ఇట్లేసి యార్చిన కు' : 10.2-406-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'ఇట్లొప్పుచున్న యప్' : 9-324-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లోపినంత దూరంబు ' : 1-147-వ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'ఇతఁ డన్నఁటపో మాకున' : 9-494-క. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'ఇతఁడా కంసునిచేతఁ బ' : 10.1-1193-మ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'ఇతఁ డింద్రోపేంద్ర ' : 4-46-క. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'ఇతఁడె యితండు గన్ను' : 10.2-779-చ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'ఇతఁడే దానవచక్రవర్త' : 8-543-మ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'ఇతఁడే రామనరేంద్రుఁ' : 9-325-మ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇతండు నారాయణాంశ సం' : 4-439-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'ఇతనికి నస్మత్తనూజన' : 4-44-వ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'ఇతనికి మున్ను నీ వ' : 8-652-సీ. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'ఇతర కథావర్ణనముల నత' : 3-186-క. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'ఇతరముమాని తన్ను మద' : 2-202-చ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'ఇతరారాధన మాని కృష్' : 3-58-మ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'ఇతరులముఁ గాము చిత్' : 8-703-క. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'ఇతి కర్తవ్య విచారక' : 4-728-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఇత్తెఱఁగున మృగజాతు' : 9-600-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'ఇత్తెఱంగున నీశుం డ' : 3-213-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఇది నాకు నెలవని యే' : 8-552-సీ. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'ఇది ప్రథమ మన్వంతరం' : 8-13-వ. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'ఇది మొద లెవ్వరైన న' : 10.1-698-మ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని శాసించుట/