పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 10)అయ్యవ - అహ

అనిహ - అయ్యల⇐ - || - ఆఁ - ఆసన్న⇒

'అ య్యవసరంబున' : 10.1-139-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
'అ య్యవసరంబున' : 10.1-196-వ. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'అయ్యవసరంబున' : 3-602-వ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'అయ్యవసరంబున' : 6-261-వ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'అయ్యవసరంబున.' : 2-254-వ. : ద్వితీయ : మాయా ప్రకారంబు
'అయ్యవసరంబున.' : 4-336-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అయ్యవసరంబున.' : 8-319-వ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'అయ్యవసరంబున.' : 8-367-వ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'అయ్యవసరంబున.' : 8-379-వ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'అ య్యవసరంబున.' : 8-599-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'అయ్యవసరంబున.' : 8-736-వ. : అష్టమ : ప్రళ యావసాన వర్ణన
'అయ్యవసరంబున.' : 9-37-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అయ్యవసరంబున.' : 9-94-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'అ య్యవసరంబున.' : 9-297-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అయ్యవసరంబున.' : 9-451-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అయ్యవసరంబున.' : 9-643-వ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'అ య్యవసరంబున.' : 10.1-108-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'అయ్యవసరంబున.' : 10.2-391-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'అ య్యవసరంబున.' : 10.1-475-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అ య్యవసరంబున.' : 10.1-497-వ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'అయ్యవసరంబున.' : 10.2-772-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అయ్యవసరంబున.' : 10.2-843-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'అయ్యవసరంబున.' : 10.2-856-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అయ్యవసరంబున.' : 10.2-899-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'అయ్యవసరంబున.' : 10.2-921-వ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'అ య్యవసరంబున.' : 10.1-1170-వ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'అ య్యవసరంబున.' : 10.1-1383-వ. : దశమ-పూర్వ : కంససోదరుల వధ
'అయ్యవసరంబునఁ గపటవట' : 8-601-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'అ య్యవసరంబునఁ గుంజ' : 8-108-వ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'అయ్యవసరంబునఁ గృష్ణ' : 10.2-746-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'అ య్యవసరంబునఁ గృష్' : 10.1-1115-వ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'అ య్యవసరంబునఁ గృష్' : 10.1-930-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపకులు నందునికి జెప్పుట
'అయ్యవసరంబునఁ దదుత్' : 4-57-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అయ్యవసరంబునం గంససం' : 10.2-186-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అయ్యవసరంబునం గృష్ణ' : 3-107-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అయ్యవసరంబునం దక్కి' : 1-206-వ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'అయ్యవసరంబునం బరమ భ' : 3-147-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అయ్యవసరంబునం బ్రద్' : 10.2-850-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అయ్యవసరంబున జగన్మో' : 8-302-వ. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'అయ్యవసరంబున నచ్చట ' : 4-519-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అయ్యవసరంబున నతుల త' : 3-612-వ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'అయ్యవసరంబున నద్దాన' : 7-278-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అ య్యవసరంబున ననుచర' : 10.1-88-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'అయ్యవసరంబున నయ్యజ్' : 3-652-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అయ్యవసరంబున నయ్యసు' : 3-687-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అయ్యవసరంబున నసురవి' : 3-697-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అయ్యవసరంబున నేనుం ' : 10.2-1096-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అ య్యవసరంబున మాగధు' : 10.1-1543-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'అయ్యవసరంబున వారలం ' : 9-691-వ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'అయ్యవసరంబున విశ్వర' : 10.1-58-వ. : దశమ-పూర్వ : యోగమాయ నాజ్ఞాపించుట
'అయ్యవసరంబున శైబ్య ' : 9-707-వ. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'అ య్యవసరంబున శ్రీద' : 10.1-611-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'అయ్యవసరంబున సముద్ర' : 2-168-వ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'అయ్యవసరంబున సాల్వు' : 10.2-866-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అయ్యవసరంబున సూకరాక' : 3-634-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అయ్యవసరమున నాకాశము' : 3-838-సీ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అయ్యవిరళ మహాగరళదహన' : 8-243-వ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'అయ్యసమంజసుని కొడు ' : 9-212-వ. : నవమ : సగరుని కథ
'అయ్యా కొడుకుల కొఱక' : 9-12-క. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అయ్యా కొడుకు విచార' : 10.1-1699-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'అయ్యా దేవ జనార్దన ' : 11-112-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అయ్యా నన్నిటు వేఁడ' : 9-555-శా. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'అయ్యింతి కుంతిభోజు' : 9-717-వ. : నవమ : వసుదేవుని వంశము
'అ య్యువిదను నీ ప్ర' : 9-722-వ. : నవమ : వసుదేవుని వంశము
'అయ్యెడ' : 8-344-వ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'అయ్యెడ' : 8-362-వ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'అయ్యెడఁ గృష్ణుం డొ' : 10.1-597-వ. : దశమ-పూర్వ : ఆలకదుపుల మేప బోవుట
'అయ్యెడం దల్లి యడిగ' : 9-424-వ. : నవమ : జమదగ్ని వృత్తాంతము
'అయ్యెడ నతని శాపంబు' : 9-495-వ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'అయ్యెడ మానము వదలక ' : 10.2-870-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అరదము డిగ్గి ప్రేమ' : 4-307-చ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'అరయఁగఁ గల్పప్రళయాం' : 2-251-క. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'అరయఁగ క్షుద్రభూత హ' : 4-924-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అరయఁగ నెల్ల లోకముల' : 6-304-చ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'అరయఁగ నే ధరామర పదా' : 4-586-చ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అరయఁగ నేము బుభుక్ష' : 4-469-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అరయఁగ భక్తపాలనము ల' : 6-399-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అరయఁగ మక్షికంబు వి' : 5.1-179-చ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అరయఁ గర్మరూప మగు న' : 5.1-70-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'అరయఁగ వైన్యుని దక్' : 4-438-కవి. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అరయఁగ సంసారాటవిఁ ద' : 5.1-165-క. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అరయఁగ సీతాలక్ష్మణ ' : 5.2-51-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అరయఁ జిత్రకేతుఁ డత' : 6-502-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అరయఁ దనదు జిహ్వ హర' : 6-190-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అరయఁ బుత్రోపచారిత ' : 6-158-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అరయంగ నెవ్వని కలవి' : 6-483-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అరయంగ నేమిటి యందు ' : 4-720-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అరయంగ యోగీంద్ర యద్' : 6-259-సీ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'అరయ గృహస్థు లయ్యున' : 4-912-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అరయ ధరిత్రి నెవ్వన' : 4-608-చ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అరయ నకించను లై నట్' : 6-291-సీ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'అరయ నరాజకంబగు మహాభ' : 4-416-చ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అరయ నాచార్యుండు పర' : 6-286-సీ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'అరయ నారదుండు నంగిర' : 6-479-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అరయ నిష్కామధర్ము ల' : 3-299-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అరయ నెన్నఁడుఁ జేటు' : 6-56-తే. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'అరయ బ్రహ్మాదు లెవ్' : 6-477-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అరయ మాతేజములతోడ నా' : 6-341-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అరయ లేదు విధాత యీ ' : 3-404-తే. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'అరయ సమస్త జీవహృదయం' : 3-300-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అరవిందంబులకంటెఁ గో' : 10.1-1055-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'అరవిందనాభుని యపరావ' : 3-189-సీ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'అరవింద సంభవు నంగుష' : 3-377-సీ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'అరవిందాక్ష పదాంబుజ' : 10.2-1324-మ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'అరవిందాక్ష పదారవిం' : 1-393-మ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
'అరవిందాక్ష భవత్స్వ' : 10.2-1219-మ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అరవిందానన వీఁడె నీ' : 3-462-మ. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'అరవిందోదర తావకీన ఘ' : 4-177-మ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అరవిందోదర తావకీన చ' : 4-283-మ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అరవిందోదర తావకీనసి' : 3-429-మ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అరసి కానలేక యా రాత' : 5.1-131-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'అరసి నిర్గుణబ్రహ్మ' : 2-6-తే. : ద్వితీయ : శుకుని సంభాషణ
'అరసి సునీథయు శోకా ' : 4-429-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అరిగి యం దఘమర్షణం ' : 6-212-వ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'అరిగె వికుంఠధామమున' : 3-761-చ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అరిగె వికుంఠధామమున' : 3-710-చ. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'అరితను వష్ట బాణముల' : 10.2-880-చ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అరి దుఃఖావహమైన కార' : 4-334-మ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అరిబల భట సాయకముల హ' : 10.1-1754-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ గ్రహణంబు
'అరిషడ్వర్గమహోర్మి ' : 4-630-మ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అరుగుచు దైత్యభేదన ' : 3-42-చ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అరుణ హరినఖర విదళిత' : 10.1-1305-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
'అరుదుగ నరహరి భక్తి' : 6-57-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'అరుదుగ లక్ష్మణుండు' : 2-162-చ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'అరుదుగ వెలువడి రుద' : 10.2-1243-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అరుదై కామగమై మయాసు' : 8-330-మ. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'అరుదౌనభ్రతమఃప్రభల్' : 4-958-మ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అర్ఘ్యపాద్యాదివిధు' : 11-38-తే. : ఏకాదశ : విదేహ హర్షభ సంభాషణ
'అర్జునకీర్తిసమేతుం' : 1-434-క. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'అర్థంబు వేఁడెడు నర' : 6-355-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అర్థపతికంటెఁ గలిమి' : 9-637-క. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'అర్థిజాతము గోరినట్' : 10.2-771-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అర్థుల్ వేఁడరు దాత' : 8-459-శా. : అష్టమ : బృహస్పతి మంత్రాంగము
'అర్భకులు లేని దగుట' : 3-474-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అర్భకు లెల్లఁ బాము' : 10.1-474-మ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అఱువదినాలుగు విద్య' : 10.1-1413-క. : దశమ-పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
'అలకభ్రాజితమై సుధాం' : 10.1-1195-మ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'అలఘమతి విరక్తునిఁగ' : 3-559-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అలఘు చరిత్రుఁ డమ్మ' : 4-337-చ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అలఘు తేజోమయంబైన రూ' : 2-272-సీ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'అలఘుని నభవుని యోగీ' : 4-141-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అలఘుపవిత్ర భవత్పద ' : 10.2-1277-క. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'అలఘు ఫణాతపత్రనిచయా' : 3-286-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'అలఘు యుగాంతకాలపవనా' : 3-277-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'అలయక సొలయక వేసటనొల' : 8-69-క. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'అలరు జొంపములతో నభ్' : 2-49-సీ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'అలరు భవత్పదాంబుజ య' : 3-551-చ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'అలవడఁ జేయుచు నుందు' : 10.2-1207-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అలవడ ధూమమార్గగతులై' : 3-1023-చ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అలవడ నాకు మీవలన నబ' : 3-556-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అలవడ నే సతీమణి సమం' : 4-682-చ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అలవాటు కలిమి మారుత' : 9-275-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అలవున లక్ష్మణుఁ డా' : 9-294-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అల వైకుంఠపురంబులో ' : 8-95-మ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'అలసటేమి లేక యఖిలార' : 8-175.1-ఆ. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'అలసితివి గదన్న యాక' : 10.1-259-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'అలసితి వెంతయున్ ము' : 5.1-143-చ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అలసినచోఁ గొంద ఱతిమ' : 10.1-610-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'అలసి సొలసి నిదుర న' : 8-715-ఆ. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'అలసులు మందబుద్దియు' : 1-44-చ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'అలికుల వేణి తన్నుఁ' : 10.2-238-చ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'అలికులవేణి నవ్వులక' : 10.2-263-చ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'అలిగి మురాంతకుండు ' : 10.2-1110-చ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'అలిగి యేము శపించిత' : 3-580-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అలినీలాలక చూడ నొప్' : 10.2-179-మ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'అలుక నైనఁ జెలిమి న' : 7-14-ఆ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'అలుగం గారణ మేమి వి' : 7-20-మ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'అల్పతరమైన సుఖముల న' : 3-263-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అల్పధనుఁడు విశ్రమా' : 5.1-172-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అళికులోపమ లసదలక శో' : 4-710-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అళినీలాలకఁ బూర్ణచం' : 10.1-1748-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'అవధరింపు జరాసంధుఁ ' : 10.2-644-తే. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'అవధరింపుము దేవా యర' : 10.2-1297-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'అవధరింపుము మాగధాధీ' : 10.2-751-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'అవధూత వల్కె నంతటఁ ' : 11-93-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అవధూత వేషమున ని ట్' : 5.1-80-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'అవధూతోత్తమ మంటి నే' : 1-523-మ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'అవనివ్యోమము లందు న' : 1-153-మ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'అవనిసురుఁడు గుడువ ' : 9-148-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అవనీచక్రములోన నే ప' : 1-137-మ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'అవనీనాథ గజేంద్రుఁ ' : 8-122-మ. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'అవనీపతి భయనామక యవన' : 4-814-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అవనీశ నీవు న న్నడి' : 2-257-సీ. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'అవనీశ పాండవులందు న' : 10.1-1519-సీ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'అవనీశ బ్రహ్మ యిట్ల' : 2-253-సీ. : ద్వితీయ : మాయా ప్రకారంబు
'అవనీశ యిట్లు హలమున' : 10.2-506-క. : దశమ-ఉత్తర : కాళిందీ భేదనంబు
'అవనీశ యీ విధంబున భ' : 4-879-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అవనీశ యొక్కనాఁ డాన' : 10.2-1137-సీ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'అవనీశ విను ద్రోణుఁ' : 10.1-353-సీ. : దశమ-పూర్వ : నంద యశోదల పూర్వజన్మ
'అవనీశ వీర్యపణాత్త ' : 4-830-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అవనీశ్వరోత్తమ యప్ప' : 4-767-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అవలోకించెను గృష్ణు' : 10.1-1227-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురకు చనుట
'అవశిష్ట ధరణీరుహంబు' : 4-943-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అవితృప్తేక్షణధీసమా' : 3-88-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అవియును దమలోనఁ బ్ర' : 3-719-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'అవి యెల్లఁ దాల్చి ' : 10.2-505-క. : దశమ-ఉత్తర : కాళిందీ భేదనంబు
'అవిరళ యోగమాయాబలంబు' : 3-644-సీ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అవిరోధంబున నీవు నన' : 2-71-మ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'అవివేకానుగతస్వకార్' : 3-182-మ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'అవుఁగదే లావణ్య మవు' : 8-305-సీ. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'అవురా ధర్మవివేక ప్' : 6-111-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అవ్యక్తనిర్గుణపరబ్' : 11-52-వ. : ఏకాదశ : అంతరిక్షు సంభాషణ
'అవ్యక్తమార్గుండవైన' : 1-526-సీ. : ప్రథమ : శుకుని మోక్షోపాయం బడుగట
'అవ్యయుండ వనంతుండ వ' : 10.2-442-తే. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'అవ్యయుండువు సర్వభూ' : 10.2-594-తే. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'అవ్యయు ననఘు ననంతశక' : 10.2-429-సీ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'అవ్యుఁడు గాఁడు వీఁ' : 1-171-ఉ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'అవ్వల నెఱుఁగక మువ్' : 10.1-294-క. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'అవ్వా యివ్విధంబున ' : 3-889-వ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అవ్వా యి వ్విధంబున' : 7-40-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అవ్విధంబంతయు నెఱిం' : 10.2-1303-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'అవ్విధం బతనికిం గల' : 3-239-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అవ్విప్రుండు సనుదె' : 10.2-1012-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'అశుచి యగుచు నతని న' : 10.2-1257-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అసదింద్రియ ఘర్షణము' : 3-867-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అసదృశ లలితాకారలఁ గ' : 9-713-క. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'అసమాస్త్రుఁడు పులు' : 10.2-676-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'అసురనాథుఁ డనుచు నన' : 8-663-ఆ. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'అసురవరులు సురల నదల' : 8-484-ఆ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'అసురాధముఁడగు రాహువ' : 5.2-100-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'అసురుల కమృతము పోయు' : 8-316-క. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'అసురులకున్ సురావళి' : 6-364-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అసురుల మాయ లన్నియు' : 8-343-చ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'అసురేంద్రుం డొనరిం' : 1-368-మ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'అస్తోకచరితు నమిత స' : 10.2-628-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అస్మత్ప్రియస్వామి ' : 3-145-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అస్మదీయం బగు నాదేశ' : 7-257-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అస్మద్బాహుబలంబుఁ గ' : 10.1-1426-శా. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'అహములు సన్నము లయ్య' : 10.1-801-క. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము/