పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : వసుదేవుడు భగవంతుని పొగడుట (సంతాన లాభము)

వసుదేవుడు భగవంతుని పొగడుట (సంతాన లాభము)

1

చాఁగి మ్రొక్కి లేచి రగున నొసలిపైఁ
గేలుఁదమ్మిదోయిఁ గీలుకొలిపి
పాపఁ డనక వెఱక పాపని మొదలింటి
పోకలెల్లఁ దలఁచి పొగడఁ దొడఁగె.

2

"ఏ నిన్ను నఖిలదర్శను
జ్ఞానానందస్వరూపు సంతతు నపరా
ధీనుని మాయాదూరుని
సూనునిఁగాఁ గంటి; నిట్టి చోద్యము గలదే?

3

చ్చుగ నీ మాయను మును
జెచ్చెరఁ ద్రిగుణాత్మకముగఁ జేసిన జగముల్
జొచ్చిన క్రియఁ జొరకుందువు
చొచ్చుటయును లేదు; లేదు చొరకుండుటయున్.

4

దియు నెట్లన మహదాదులఁ బోలెడి;
దై వేఱువేఱయై న్నివిధము
గు సూక్ష్మభూతంబు మర షోడశ వికా;
ములతోఁ గూడి విరాట్టనంగఁ
రమాత్మునకు నీకు ఱపైన మేను సం;
పాదించి యందు లోఁడియుఁ బడక
యుండు సృష్టికి మున్న యున్న కారణమున;
వానికి లోనిభవంబు గలుగ;


ట్లు బుద్ధి నెఱుఁగ నువైన లాగునఁ
లుగు నింద్రియముల డలనుండి
వాని పట్టులేక రుస జగంబులఁ
లసియుండి యైనఁ లయ వెపుడు.

5

ర్వము నీలోనిదిగా
ర్వాత్ముఁడ; వాత్మవస్తు సంపన్నుఁడవై
ర్వమయుఁడ వగు నీకును
ర్వేశ్వర! లేవు లోను సందులు వెలియున్.

0 6

త్మ వలనఁ గలిగి మరు దేహాదుల
నాత్మకంటె వేఱు వి యటంచు
లఁచువాఁడు మూఢముఁడు గావునఁ నీశ!
విశ్వ మెల్ల నీవ వేఱు లేదు.

7

8

గుణము వికారంబుఁ గోరికయును లేని;
నీ వలన జగంబు నెఱి జనించుఁ;
బ్రబ్బు; లేదగు; నంచుఁ లుకుట తప్పుగా;
దీశుండవై బ్రహ్మ మీవ యైన
నినుఁ గొల్చు గుణములు నీ యానతులు చేయ, ;
టులశౌర్యంబులు తికి వచ్చు
గిది నీ గుణముల బాగులు నీ వని;
తోఁచును నీ మాయతోడఁ గూడి


నీవు రక్త ధవళ నీల వర్ణంబుల
గము చేయఁ గావ మయఁ జూడఁ
నరు; దట్లు నేఁడు దైత్యుల దండింపఁ
బృథివి గావ నవతరించి తీశ!

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - పూర్వ స్కంధములోని వసుదేవుడు భగవంతుని పొగడుట అను స్తుతి