పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : వరుణుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ కరం)

వరుణుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ కరం)

1

చ్చిన మాధవుఁ గనుఁగొని
చెచ్చెర వరుణుండు పూజ చేసి వినతుఁడై
చ్చుగ నిట్లని పలికెను
"విచ్చేసితి దేవ! నా నివేశంబునకున్,

2

విభు పాదపద్మరతు లెన్నఁడు నెవ్వరుఁ బొందలేని పెం
ద్రోవఁ జరింతు రట్టి బుధతోషక! నీ వరుదెంచుటం బ్రమో
దావృత మయ్యెఁ జిత్తము కృతార్థత నొందె మనోరథంబు నీ
సేవఁ బవిత్రభావమునఁ జెందె శరీరము నేఁడు మాధవా!

3

రమేశ్వరున్ జగములిన్నిటిఁ గప్పిన మాయ గప్పఁగా
నోక పారతంత్ర్యమున నుండు మహాత్మక! యట్టి నీకు ను
ద్దీపిత భద్రమూర్తికి సుధీజన రక్షణవర్తికిం దనూ
తాము వాయ మ్రొక్కెద నుదారత పోధన చక్రవర్తికిన్.

4

ఱుఁగఁడు వీఁడు నా భటుఁ డొకించుక యైన మనంబులోపలం
దెకువ లేక నీ జనకుఁదెచ్చె; దయం గొనిపొమ్ము ద్రోహమున్
వుము నన్ను నీ భటుని న్నన చేయుము నీదు సైరణన్
లుదుఁ గాదె యో! జనకత్సల! నిర్మల! భక్తవత్సలా! "

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - పూర్వ స్కంధములోని వరుణుని కృష్ణ స్తుతి అను స్తుతి