పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : ఉద్ధవుడు గన్న శ్రీకృష్ణుడు. (శుభప్రదం)

ఉద్ధవుడు గన్న శ్రీకృష్ణుడు. (శుభప్రదం)

1

స్మత్ప్రియస్వామి చ్యుతుఁ బరు సత్త్వ;
గుణగరిష్ఠుని రజోగుణవిహీను
సురుచిరద్వారకాపురసమాశ్రయు ననా;
శ్రయు నీలనీరదశ్యామవర్ణు
ళదరవిందసుంరపత్రనేత్రు ల;
క్ష్మీయుతుఁ బీతకౌశేయవాసు
విలసితవామాంకవిన్యస్త దక్షిణ;
రణారవిందు శశ్వత్ప్రకాశు


నచతుర్భాహు సుందరాకారు ధీరుఁ
జెన్నుగల లేతరావిపై వెన్నుమోపి
యున్న వీరాసనాసీను న్నుఁగన్న
తండ్రి నానంద పరిపూర్ణు నుజహరుని.

2

కంటిఁగంటి భవాబ్ధి దాటఁగఁ గంటి నాశ్రితరక్షకుం
గంటి యోగిజనంబుడెందముఁ గంటిఁ జుట్టముఁ గంటి ము
క్కంటికింగనరాని యొక్కటిఁ గంటిఁ దామరకంటిఁ జే
కొంటి ముక్తివిధానముం దలకొంటి సౌఖ్యము లందగన్.

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత తృతీయ స్కంధములోని ఉద్ధవుడు గన్న శ్రీకృష్ణుడు. అను స్తుతి