పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : సూత కృత స్తుతి (శ్రేయోదాయకం)

సూత కృత స్తుతి (శ్రేయోదాయకం)

1

కలగుణాతీతు ర్వజ్ఞు సర్వేశు;
ఖిలలోకాధారు, నాదిదేవుఁ
రమదయారసోద్భాసితుఁ ద్రిదశాభి;
వందిత పాదాబ్జు నధిశయను
నాశ్రితమందారు నాద్యంతశూన్యుని;
వేదాంతవేద్యుని విశ్వమయునిఁ
గౌస్తుభ శ్రీవత్స మనీయవక్షుని;
శంఖ చక్ర గదాసి శార్ఙ్గధరుని


శోనాకారుఁ బీతాంబరాభిరాము
త్నరాజితమకుటవిభ్రాజమానుఁ
బుండరీకాక్షు మహనీయ పుణ్యదేహుఁ
లతు నుతియింతు దేవకీనయు నెపుడు.

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత ద్వాదశ స్కంధములోని సూత కృత స్తుతి అను స్తుతి