పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)

రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)

1

జాక్షుఁ డంతఁ గరుణా
నిధియును భక్తలోకత్సలుఁడునుఁ గా
వు మాగధసుతు సహదే
వునిఁ బట్టముగట్టెఁ దన్నవోన్నతపదవిన్.

2

ధాధినాథునకు ము
న్నపడి చెఱసాలలను మహాదుఃఖములన్
నొగులుచుఁ దన పాదాంబుజ
యుళము చింతించుచున్న యుర్వీశ్వరులన్.

3

అయ్యవసరంబునఁ గృష్ణుండు దన దివ్యచిత్తంబున మఱవ నవధరింపక చెఱలు విడిపించిన వారలు పెద్దకాలంబు కారాగృహంబులఁ బెక్కు బాధలం బడి కృశీభూతశరీరు లగుటంజేసి రక్తమాంస శూన్యంబులై త్వగస్థిమాత్రావశిష్టంబులును, ధూళిధూసరంబులు నైన దేహంబులు గలిగి కేశపాశంబులు మాసి జటాబంధంబు లైన శిరంబులతో మలినవస్త్రులై చనుదెంచి; యప్పుడు.

4

వపద్మలోచను వబంధమోచను;
రితశుభాకారు దురితదూరుఁ
గంగణకేయూరుఁ గాంచనమంజీరు;
వివిధశోభితభూషు విగతదోషుఁ
న్నగాంతకవాహు క్తమహోత్సాహు;
తచంద్రజూటు నున్నతకిరీటు
రినీలనిభకాయు రపీతకౌశేయుఁ;
టిసూత్రధారు జద్విహారు


హా వనమాలికా మహితోరువక్షు
శంఖచక్రగదాపద్మశార్‌ఙ్గహస్తు
లిత శ్రీవత్సశోభితక్షణాంగు
సుభగచారిత్రు దేవకీసుతునిఁ గాంచి.

5

రితముదాత్ములై విగతబంధనులై నిజమస్తముల్‌ మురా
సురిపు పాదపద్మములు సోఁకఁగఁ జాఁగిలి మ్రొక్కి నమ్రులై
ములు మోడ్చి "యో! పరమకారుణికోత్తమ! సజ్జనార్తి సం
ణ వివేకశీల! మహితాశ్రితపోషణ! పాపశోషణా!

6

రద! పద్మనాభ! రి! కృష్ణ! గోవింద!
దాసదుఃఖనాశ! వాసుదేవ!
వ్యయాప్రమేయ! నిశంబుఁ గావింతు
మిందిరేశ! నీకు వందనములు

7

ధీవిచార! మమ్ము భవదీయ పదాశ్రయులన్ జరాసుతో
దానిబంధనోగ్ర పరితాపము నీ కరుణావలోకనా
సాముచేత నార్చితివి; జ్జనరక్షయు దుష్టశిక్షయు
న్నాయ నీకుఁ గార్యములు యాదవవంశపయోధిచంద్రమా!

8

వధరింపుము మాగధాధీశ్వరుఁడు మాకు;
రమబంధుఁడు గాని గయకాఁడు
ప్రకటిత రాజ్యవైవ మదాంధీభూత;
చేతస్కులము మమ్ముఁ జెప్ప నేల?
మనీయ జలతరంముల కైవడి దీప;
శిఖవోలెఁ జూడ నస్థిరములైన
గురుసంపదలు నమ్మి సాధనక్రియా;
మ మేది తద్బాధకంబు లగుచుఁ


రగు నన్యోన్య వైరానుబంధములను
బ్రజలఁ గారించుచును దుష్టభావచిత్తు
గుచు నాసన్న మృత్యుభయంబు దక్కి
త్తులై తిరుగుదురు దుర్మనుజు లంత.

9

పటిచేఁత నైహికసుఖంబులఁ గోల్పడి రిత్త కోర్కి వెం
డిఁ బడి యెండమావులఁ బిపాసువులై సలిలాశ డాయుచుం
జెడు మనుజుల్‌ భవాబ్ధిదరిఁ జేరఁగలేక నశింతు; రట్టి యా
యిడుమలఁ బొందఁజాలము రమేశ! త్రిలోకశరణ్య! మాధవా!

10

వేవధూశిరోమహితవీథులఁ జాల నలంకరించు మీ
పాసరోజయుగ్మము శుస్థితి మా హృదయంబులందు ని
త్యోదితభక్తిమైఁ దగిలియుండు నుపాయ మెఱుంగఁబల్కు దా
మోర! భక్త దుర్భవపయోనిధితారణ! సృష్టికారణా!"

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - ఉత్తర స్కంధములోని రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి అను స్తుతి