పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : పితృజన స్తుతి (క్షేమ కరం)

పితృజన స్తుతి (క్షేమ కరం)

1

రయ నాచార్యుండు రతత్త్వరూపంబు;
దండ్రి దలంపఁగ ధాతరూపు;
రూపింప భ్రాత మరుత్పతి రూపంబు;
దెలియంగఁ దల్లి భూదేవిరూపు;
గిని కరుణరూపు; భావంబు ధర్మ స్వ;
రూపంబు దా నర్థిరూపు మొదల
భ్యాగతుఁడు మున్న గ్ని దేవునిరూపు;
ర్వభూతములుఁ గేవుని రూపు;


గాన తండ్రి వేగ డు నార్తులగు పితృ
నులమైన మమ్ముఁ ల్లఁ జూచి
భయంబు వాపి నిరుపమం బగు తపో
హిమచేత మెఱసి నుపవయ్య!

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత షష్ఠ స్కంధములోని పితృజన స్తుతి అను స్తుతి