పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట (సంకట హరం)

నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట (సంకట హరం)

1

"కృష్ణ! వాసుదేవ! కేశవ! పరమాత్మ!
ప్రమేయ! వరద! రి! ముకుంద!
నిన్నుఁ జూడఁ గంటి, నీకృపం గనుగొంటి
ఖిల సౌఖ్యపదవు లందఁ గంటి. "

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - ఉత్తర స్కంధములోని నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట అను స్తుతి