పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : మాలాకారుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ ప్రదం)

మాలాకారుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ ప్రదం)

1

"నీ పాదకమల సేవయు
నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యమును నితాం
తాపార భూతదయయునుఁ
దాసమందార! నాకు యచేయఁ గదే!"

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - పూర్వ స్కంధములోని మాలాకారుని కృష్ణ స్తుతి అను స్తుతి