పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : జాంబవంత కృత కృష్ణ స్తుతి (మోహ హరం)

జాంబవంత కృత కృష్ణ స్తుతి (మోహ హరం)

1

“దేవా! నిన్నుఁ బురాణపురుషు నధీశ్వరు విష్ణుం బ్రభవిష్ణు నెఱుంగుదు; సర్వభూతంబులకుం బ్రాణ ప్రతాప ధైర్యబలంబులు నీవ; విశ్వంబునకు సర్గస్థితిలయంబు లెవ్వరాచరింతురు, వారికి సర్గ స్థితిలయంబులఁ జేయు నీశ్వరుండవు నీవ; యాత్మవు నీవ" యని మఱియును.

2

"బాణాగ్ని నెవ్వఁడు ఱపి పయోరాశి;
నింకించి బంధించి యేపు మాపెఁ
రఁగ నెవ్వఁడు ప్రతాప్రభారాశిచే;
దానవగర్వాంధమస మడఁచెఁ
గంజాతములు ద్రెంచు రిభంగి నెవ్వఁడు;
శకంఠుకంఠబృంములు ద్రుంచె
నా చంద్రసూర్యమై మరు లంకారాజ్య;
ముకు నెవ్వఁడు విభీణుని నిలిపె


న్ను నేలిన లోకాధినాథుఁ డెవ్వఁ
డంచితోదారకరుణారసాబ్ధి యెవ్వఁ
డాతఁడవు నీవ కావె; మహాత్మ! నేఁడు
మాఱుపడి యెగ్గు సేసితి ఱవవలయు. "

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - ఉత్తర స్కంధములోని జాంబవంత కృత కృష్ణ స్తుతి అను స్తుతి

hr color="red">