పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : గుహ్యకుల కృష్ణ స్తుతి (మంగళ కరము)

గుహ్యకుల కృష్ణ స్తుతి (మంగళ కరము)

1

ఇట్లు నిర్మూలంబు లై పడిన సాలంబులలోనుండి కీలికీలలు వెల్వడు పోలిక నెక్కుడు తేజంబున దిక్కులు పిక్కటిల్లం బ్రసిద్ధు లైన సిద్ధు లిద్దఱు వెడలివచ్చి ప్రబుద్ధులై భక్తలోకపాలకుండైన బాలకునకు మ్రొక్కి లేచి కరకమలంబులు మొగిడ్చి యిట్లనిరి.

2

బాలుఁడవె నీవు? పరుఁడ వ
నాలంబుఁడ వధికయోగి వాద్యుడవు తను
స్థూలాకృతి యగు విశ్వము
నీ లీలారూప మండ్రు నిపుణులు కృష్ణా!

3

ల్లభూతంబుల కింద్రియాహంకృతి;
ప్రాణంబులకు నధితివి నీవ;
ప్రకృతియుఁ బ్రకృతిసంవమహత్తును నీవ;
వీని కన్నిటికిని విభుఁడ వీవ;
ప్రాకృతగుణవికాములఁ బొందక పూర్వ;
సిద్దుఁడ వగు నిన్నుఁ జింత జేయ
గుణయుతుం డోపునే? గుణహీన! నీ యంద;
ల గుణంబుల నీవ ప్పఁబడుదు;


మొదల నెవ్వని యవతారములు శరీరు
లందు సరిదొడ్డు లేని వీర్యముల దనువు
డర జన్మించి వారల యందుఁ జిక్క;
ట్టి పరమేశ! మ్రొక్కెద య్య! నీకు.

4

భునములు చేయఁ గావఁగ
తీర్ణుఁడ వైతి కాదె ఖిలేశ్వర! యో
గిరేణ్య! విశ్వమంగళ!
విసన్నుత! వాసుదేవ! ల్యాణనిధీ!

5

స్వివాక్యంబులు ప్ప వయ్యెన్;
నెపంబునం గంటిమి నిన్నుఁ జూడన్
పంబు లొప్పెన్; మముఁ దావకీయ
ప్రన్నులం జేయుము క్తమిత్రా!

6

నీ ద్యావళు లాలకించు చెవులున్ నిన్నాడు వాక్యంబులున్
నీ పేరం బనిచేయు హస్తయుగముల్ నీ మూర్తిపైఁ జూపులున్
నీ పాదంబుల పొంత మ్రొక్కు శిరముల్ నీ సేవపైఁ జిత్తముల్
నీ పై బుద్ధులు మాకు నిమ్ము కరుణన్ నీరేజపత్రేక్షణా!

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - పూర్వ స్కంధములోని గుహ్యకుల కృష్ణ స్తుతి అను స్తుతి