పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : గర్భస్థ జీవుని స్తుతి (యాతనా హరం)

గర్భస్థ జీవుని స్తుతి (యాతనా హరం)

1

యమును భువనరక్షణ
ముకై స్వేచ్ఛానురూపమునఁ బుట్టెడి వి
ష్ణుని భయవిరహిత మగు పద
జయుగం బర్థిఁ గొల్తు వారని భక్తిన్.

2

అదియునుం గాక; పంచభూత విరహితుఁ డయ్యుం బంచభూత విరచితం బైన శరీరంబు నందుఁ గప్పంబడి యింద్రియ గుణార్థ చిదాభాస జ్ఞానుం డైన నేను.

3

వ్వఁడు నిఖిల భూతేంద్రియమయ మగు;
మాయావలంబున హితకర్మ
ద్ధుఁడై వర్తించు గిది దందహ్యమా;
నంబగు జీవ చిత్తంబు నందు
వికారమై శుద్ధమై యఖండజ్ఞాన;
మున నుండు వానికి ముఖ్యచరితు
కు నకుంఠితశౌర్యుకుఁ పరంజ్యోతికి;
ర్వజ్ఞునకుఁ గృపాశాంతమతికిఁ


డఁగియుఁ బ్రకృతిపురుషుల కంటెఁ బరముఁ
యిన వానికి మ్రొక్కెద స్మదీయ
దుర్భరోదగ్ర భీకర ర్భనరక
వేదనలఁ జూచి శాంతిఁ గావించు కొఱకు."

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత తృతీయ స్కంధములోని గర్భస్థ జీవుని స్తుతి అను స్తుతి