పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : గోపస్త్రీలు కృష్ణుని వెదకుట (మధురభక్తి ప్రదం)

గోపస్త్రీలు కృష్ణుని వెదకుట (మధురభక్తి ప్రదం)

1

పున్నాగ కానవే! పున్నాగవందితుఁ;
దిలకంబ! కానవే తిలకనిటలు;
నసార! కానవే నసారశోభితు;
బంధూక! కానవే బంధుమిత్రు;
న్మథ! కానవే న్మథాకారుని;
వంశంబ! కానవే వంశధరునిఁ;
జందన! కానవే చందనశీతలుఁ;
గుందంబ! కానవే కుందరదను;


నింద్రభూజమ! కానవే యింద్రవిభవుఁ;
గువల వృక్షమ! కానవే కువలయేశుఁ;
బ్రియకపాదప! కానవే ప్రియవిహారు;"
నుచుఁ గృష్ణుని వెదకి ర య్యబ్జముఖులు.

2

మఱియును.

3

ల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు గృపారసంబు పైఁ
ల్లెడువాఁడు మౌళిపరిర్పిత పింఛమువాఁడు నవ్వు రా
జిల్లెడు మోమువాఁ డొకఁడు చెల్వల మానధనంబుఁ దెచ్చె నో!
ల్లియలార! మీ పొదలమాటున లేఁడు గదమ్మ! చెప్పరే!

4

అంజునైనఁ జూడ హృదయంగముఁడై కరఁగించు వాఁడు శ్రీ
రందురంబు వాఁడు, మధురంబగు వేణురవంబు వాఁడు మ
మ్మంజుపువ్వుఁదూపులకు గ్గము చేసె లవంగ! లుంగ నా
రంములార! మీకడకు రాఁడు గదా! కృప యుంచి చూపరే!

5

మానినీమన్మథు మాధవుఁ గానరే;
లలితోదార వత్సకములార!
లలితోదార వత్సక వైరిఁ గానరే;
సుందరోన్నత లతార్జునములార!
సుందరోన్నతలతార్జునభంజుఁ గానరే;
నతర లసదశోకంబులార!
నతర లసదశోస్ఫూర్తిఁ గానరే;
వ్య రుచిరకాంచనంబులార!


వ్య రుచిర కాంచ కిరీటుఁ గానరే
హనపదవిఁ గురవకంబులార!
హనపదవి గురవ నివాసిఁ గానరే
ణికలార! చారుణికలార!

6

దె నందనందనుం డంతర్హితుం డయ్యెఁ;
బాటలీతరులార! ట్టరమ్మ!
హేలావతులఁ గృష్ణ! యేల పాసితి వని;
యైలేయ లతలార! డుగరమ్మ!
నజాక్షుఁ డిచటికి చ్చి డాఁగఁడు గదా;
చూతమంజరులార! చూడరమ్మ!
మానినీమదనుతో మారాక యెఱిఁగించి;
మాధవీలతలార! నుపరమ్మ!


జాతిసతులఁ బాయ నీతియె హరి కని
జాతులార! దిశలఁ జాటరమ్మ!
దళులార! పోయి దలించి శిఖిపింఛ
జూటుఁ దెచ్చి కరుణఁ జూపరమ్మ!

7

రి చరణములకుఁ బ్రియవై
రి నిను మన్నింప భద్ర మందెడు తులసీ!
రి నీ దెస రాఁడు గదా
రి చొప్పెఱిఁగించి శుభము లందింపఁగదే.

8

పొగడఁ దగువానిఁ గానరే పొగడలార!
యీ డెఱుంగని విభుఁ జూపుఁ డీడెలార!
మొల్లమగు కీర్తివాఁ డేడి మొల్లలార!
శుక నిగదితునిఁ జెపుఁడు కింశుకములార!

9

రుణీకుచ కుంకుమ యుత
రికంధర దామగంధ డరెడు చూడ్కిన్
రిఁ గనిన పగిదిఁ దనరెడి
రిణీ! హరిజాడఁ బుణ్యయ్యెడిఁ జెపుమా!

10

కిటి యై కౌఁగిటఁ జేర్చెను
టుడై వర్ధిల్లి కొలిచె డిఁ గృష్ణుండై
యిటు పదచిహ్నము లిడెఁ గ్రిం
టి బామున నేమి నోచి మ్మ ధరిత్రీ!

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - పూర్వ స్కంధములోని గోపస్త్రీలు కృష్ణుని వెదకుట అను స్తుతి