పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి (కార్యసిద్ధి ప్రదం)

దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి (కార్యసిద్ధి ప్రదం)

1

పంచమహాభూత రినిర్మితంబైన;
ముజ్జగంబుల కెల్ల నొజ్జ యైన
బ్రహ్మయు నేమును రఁగ నందఱుఁ గూడి;
యెవ్వనికై పూజలిత్తు మెపుడు
ట్టి సర్వేశ్వరుం డాగమ వినుతుండు;
ర్వాత్మకుఁడు మాకు రణ మగును
తిపూర్ణకాము నహంకారదూరుని;
ముని శాంతునిఁ గృపాస్పదుని గురుని


మాని యన్యుని సేవింపఁ బూనునట్టి
పటశీలుని నతి పాపర్మబుద్ధి
శుక వాలంబు పట్టుక తరాబ్ధి
రియఁ జూచుట గాదె? తాఁ దామసమున.

2

కమయంబునన్ వసుధ నోడగఁ జేసి తనర్చు కొమ్మునన్
లక యంటఁగట్టి మనుల్లభుఁ గాచిన మత్స్యమూర్తి స
మ్మమున మమ్ము బ్రోచు ననుమానము మానఁగ వృత్రుచేతి యా
దొలగించి నేఁడు సురపాలుర పాలిటి భాగ్య దైవమై.

3

రంతు చేయుచు వాతధూత కరాళ భంగుర భంగ దు
ర్దాం సంతత సాగరోదక ల్ప మొంది వసించు బ
హ్మంవానిని బొడ్డుఁదమ్మిని నాఁచి కాచిన నేర్పరిం
తంవాఁ డనరాని యొంటరి యాదరించు మముం గృపన్.

4

దేవతలమైన మే మిట్టి దేవదేవు
ర్వలోక శరణ్యుని రణు చొచ్చి
లితమైనట్టి వీని యాదలఁ బాసి
మీఱి శుభములఁ జేకొనువా మిపుడు.

5

ఇట్లు స్తుతియించుచున్న దేవతలకు భక్తవత్సలుండైన వైకుంఠుండు ప్రసన్నుం డయ్యె నప్పుడు.

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత షష్ఠ స్కంధములోని దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి అను స్తుతి