పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : ధర్మరాజు కృష్ణస్తుతి (శ్రేయస్కరం)

ధర్మరాజు కృష్ణస్తుతి (శ్రేయస్కరం)

1

సిజనాభ! భవత్పద
సీరుహ మాశ్రయించు ను లతిసౌఖ్య
స్ఫుణం బొలుపారుచు భువిఁ
రియింపరె! భక్త పారిజాత! మురారీ!

2

అదియునుం గాక,

3

సుమహిత స్వప్న సుషుప్తి జాగరములన్;
మూఁవస్థలఁ బాసి వాఁడి మిగిలి
వెలినుందు లో నుందు; విశ్వమై యుందువు;
విశ్వంబు నీయందు వెలుఁగుచుండు;
వదీయ మహిమచేఁ బాటిల్లు భువనంబు;
లుదయించు నొక వేళ నుడిగి మఁడుగు;
సంచితా ఖండిత జ్ఞానివై యొప్పుచు;
విహత యోగమాయాత్మఁ దనరి


దురితదూరులు నిత్యముక్తులకుఁ జెంద
లవియై పెంపు దీపింతు వంబుజాక్ష!
నకృపాకర! నఖిలవికారదూర!
నీకు మ్రొక్కెద సర్వలోకైనాథ!

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - ఉత్తర స్కంధములోని ధర్మరాజు కృష్ణస్తుతి అను స్తుతి