పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : ధర్మజుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)

ధర్మజుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)

1

"మలాక్ష! సర్వలోములకు గురుఁడవై;
తేజరిల్లెడు భవదీయమూర్తి
యంశాంశసంభవు గు లోకపాలురు;
నీ యాజ్ఞఁ దలమోచి నిఖిలభువన
రిపాల నిపుణులై భాసిల్లుచున్న వా;
ట్టి నీ కొక నృపునాజ్ఞ సేయు
రయ నీమాయ గాది నిక్కమే? యేక;
మై యద్వితీయమై వ్యయంబు


నైన నీ తేజమున కొక హాని గలదె?
చిన్మయాకార! నీ పాదసేవకులకు
నాత్మపరభేదబుద్ధి యెందైనఁ గలదె?
పుండరీకాక్ష! గోవింద! భువనరక్ష! "

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - ఉత్తర స్కంధములోని ధర్మజుని కృష్ణ స్తుతి అను స్తుతి