పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : భాగీరథకృత గంగాస్తుతి (జయ ప్రదం)

భాగీరథకృత గంగాస్తుతి (జయ ప్రదం)

1

మా వారి భస్మరాసుల
నీ వారిం గలిపికొనుము; నెఱి మావారల్
నీ వారిఁ గలయ నాకము
మావారికిఁ గలుగు నిది ప్రమాణము తల్లీ!

2

చెల్లన్ మదిన్ నిన్ను భజింతు గంగన్
ఫుల్లాంతరంగన్ బహుపుణ్యసంగం
ల్లోలలక్ష్మీజితకాశమల్లిం
ల్లిన్ సుధీకల్పలతామతల్లిన్.

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత నవమ స్కంధములోని భాగీరథకృత గంగాస్తుతి అను స్తుతి