పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : అత్రి ముని స్తుతి (సంతాన ప్రదం)

అత్రి ముని స్తుతి (సంతాన ప్రదం)

1

"ప్రతి కల్పమందు సర్వప్రపంచోద్భవ;
స్థితి వినాశంబులఁ జేయునట్టి
హిత మాయాగుణయ దేహములఁ బొల్చు;
జ వాసుదేవ శివాభిధాన
ములు గల్గు మీ పాదజాతములకు నే;
తిభక్తి వందనం బాచరింతు;
ఖిల చేతన మానసాగమ్య మన నొప్పు;
మూర్తులు గల్గు మీ మువ్వురందుఁ


రఁగ నాచేతఁ బిలువంగఁ డిన ధీరుఁ
డెవ్వఁడే నొక్కరునిఁ బిల్వ నిపుడు మీరు
మువ్వు రేతెంచుటకు నాదు బుద్ధి విస్మ
యంబు గదిరెడిఁ జెప్పరే నఘులార!

2

అదియునుం గాక, సంతానార్థంబు నానావిధ పూజలు గావించి నా చిత్తంబున ధరియించిన మహాత్ముం డొక్కరుండ" యనిన నమ్మువ్వురు విబుధశ్రేష్ఠులు నతనిం గనుంగొని సుధామధురంబు లయిన వాక్యంబుల నిట్లనిరి.

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత చతుర్థ స్కంధములోని అత్రి ముని స్తుతి అను స్తుతి