పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : అదితి కృత హరి స్తుతి (శుభ కరము)

అదితి కృత హరి స్తుతి (శుభ కరము)

1

జ్ఞేశ! విశ్వంభరాచ్యుత! శ్రవణ మం;
ళనామధేయ! లోస్వరూప!
యాపన్న భక్త జనార్తి విఖండన! ;
దీనలోకాధార! తీర్థపాద!
విశ్వోద్భవస్థితి విలయకారణభూత! ;
సంతతానంద! శశ్వద్విలాస!
యాయువు దేహంబు నుపమ లక్ష్మియు;
సుధయు దివముఁ ద్రిర్గములును


వైదికజ్ఞాన యుక్తియు వైరిజయము
నిన్నుఁ గొలువని నరులకు నెఱయఁ గలదె
వినుతమందార! గుణహార! వేదసార!
ప్రణత వత్సల! పద్మాక్ష! రమపురుష!