పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము (సంకట విమోచనము)

అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము (సంకట విమోచనము)

1

నీవ పావకుఁడవు; నీవ సూర్యుండవు;
నీవ చంద్రుండవు; నీవ జలము;
నీవ నేలయు; నింగి నీవ; సమీరంబు;
నీవ; భూతేంద్రియ నికర మీవ;
నీవ బ్రహ్మంబును; నీవ సత్యంబును;
నీవ యజ్ఞంబును; నీవ ఫలము;
నీవ లోకేశులు; నీవ సర్వాత్మయు;
నీవ కాలంబును; నీవ జగము;


నీవ బహుయజ్ఞభోజివి; నీవ నిత్య
మూలతేజంబు; నీకు నే మ్రొక్కువాఁడ
నీరజాక్షుండు చాల మన్నించు నట్టి
స్త్రముఖ్యమ! కావవే చాలు మునిని.

2

రిచే నీవు విసృష్టమై చనఁగ మున్నాలించి నీ ధారలన్
ణిన్ వ్రాలుట నిక్కమంచు మునుపే దైత్యేశ్వరవ్రాతముల్
శిముల్ పాదములున్ భుజాయుగళముల్ చేతుల్ నిజాంగంబులం
దురులన్ బ్రాణసమీరముల్ వదలు నీ యుద్ధంబులం జక్రమా!

3

లఁగి నిద్రపోవఁ లలోన వచ్చిన
నిన్నుఁ జూచి దీర్ఘనిద్ర పోదు
సురవరులు శయ్యలందున్న సతులు ప్ర
భాతమందు లేచి లవరింప.

4

చీఁటిఁ బాపుచున్ వెలుఁగు జేయుచు సజ్జనకోటినెల్ల స
శ్రీను జేయు నీరుచులు చెల్వుగ ధర్మసమేతలై నినున్
వాకున నిట్టి దట్టిదని ర్ణన చేయ విధాత నేరఁ డ
స్తోము నీదు రూపు గలదుందుది లేదు పరాత్పరాద్యమై.

5

మలలోచనుండు లుల శిక్షింపంగఁ
బాలు చేయ నీవు పాలు పడితి
వైన నింకఁజాలు నాపన్నుఁడై యున్న
పసిఁ గావు మీవు ర్మవృత్తి.

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత నవమ స్కంధములోని అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము అను స్తుతి