పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : అక్రూరుడు రామకృష్ణుల పొగడుట (భవపాశ హరం)

అక్రూరుడు రామకృష్ణుల పొగడుట (భవపాశ హరం)

1

"అనుచరులుఁ దానుఁ గంసుఁడు
నియెన్ మీచేత జమునిదనంబునకున్
నులార! మీ బలంబున
నొరఁగ యాదవకులంబు నుద్ధృత మయ్యెన్.

2

మహాత్ములార! మీరు విశ్వాదిపురుషులరు, విశ్వకారణులరు, విశ్వమయులరగుట మీకుఁ గార్యకారణంబులు లే; వధరింపుము. పరమేశ్వరా! నీవు రజోగుణంబున నఖిలంబు సృజియించి కారణరూపంబునఁ దదనుప్రవిష్టుండవై కృతదృష్టకార్యరూప ప్రపంచాకారంబున దీపించుచుందువు; కార్యరూప చరాచర దేహంబులకుం గారణంబులైన భూప్రముఖంబు లనుగతంబులైనఁ గార్యరూప దేహంబులునై ప్రకాశించు చందంబున నొక్కండవుఁ గారణరహితుండవు నాత్మతంత్రుండవునై యుండియు విశ్వాకారంబునఁ బెక్కగుదువు సృష్టి స్థితి లయంబులఁ జేయుచుండియును విజ్ఞానమూర్తి వగుటం బరిభ్రాంతుండైన జీవుని భంగి గుణకర్మబద్ధుండవు కావు; కావున సిద్ధంబు తన్నిమిత్తంబున బంధహేతువు సిద్ధింపదు.

3

రఁగ జీవునికైన బంధమోక్షము లంట$
వంటునే పరతత్వమైన నిన్ను
నంటునే యీశ! దేహాద్యుపాధులు నని$
ర్వచనీయములుగాన రుస నీకు
న్మంబు జన్మసంశ్రయ భేదమును లేదు$
కావున బంధమోక్షములు లేవు;
ణుతింప ని న్నులూలబద్ధుఁ డనుటయు$
హిముక్తుఁ డనుటయు స్మదీయ
బాలబుద్ధిఁ గాదె? పాషండ ముఖర మా
ర్గములచేత నీ జద్ధితార్థ
మైన వేదమార్గ డఁగిపో వచ్చిన
వతరించి నిలుపు దంబుజాక్ష.

4

నీవు ధరణిభారము
మానిచి రక్కసుల నెల్ల ర్దించుటకై
యాకదుందుభి యింటను
మాక జన్మించితివి సమంచితకీర్తిన్.

5

త్రిగత్పావన పాదతోయములచే దీపించి వేదామర
ద్విముఖ్యాకృతివైన నీవు కరుణన్ విచ్చేయుటం జేసి మా
నిగేహంబులు ధన్యతం దనరెఁ బో; ని న్నార్యు లర్చింపఁగా
జితత్వంబులు వారి కిత్తు వనుకంపాయత్త చిత్తుండవై.

6

పుణ్యాతిశయప్రభావముననో యీజన్మమం దిక్కడన్
నీపాదంబులు గంటి నిన్నెఱిఁగితిన్ నీవుం గృపాళుండవై
నాపైనర్మిలిఁజేసి మాన్పఁ గదవే నానా ధనాగార కాం
తాపుత్రాదులతోడి బంధనము భక్తవ్రాతచింతామణీ!"

ఇది బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతమైన శ్రీమత్తెలుగు భాగవతాంతర్గత దశమ - స్కంధము - ఉత్తర భాగములోని "అక్రూరుడు రామకృష్ణల పొగడుట" అను స్తుతి