పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : :: మత్య్య స్తుతి::
సత్యదేవ మహారాజ కృత మత్స్యావతారుని స్తుతి (దయా ప్రదం)

  1
"క దినంబున శతయోజనమాత్రము-
విస్తరించెదు నీవు; వినము చూడ
మిటువంటి ఝషముల నెన్నఁడు నెఱుఁగము-
మీనజాతుల కిట్టి మేను గలదె?
యేమిటి కెవ్వఁడ? వీ లీలఁ ద్రిప్పెదు-
రుణ నాపన్నులఁ గావ వేఁడి
యంభశ్చరంబైన రివి నే నెఱిఁగితి-
వ్యయ! నారాయణాభిధాన!

  2
నన సంస్థితి సంహార తురచిత్త!
దీనులకు భక్తులకు మాకు దిక్కు నీవ;
నీదు లీలావతారముల్ నిఖిలభూత
భూతి హేతువుల్ మ్రొక్కెదఁ బురుషవర్య!

  3
రులముఁ గాము చిత్సం
తులము మా పాలి నీవుఁ లిగితి భక్త
స్థితుఁడవగు నిన్ను నెప్పుడు
తి చేసినవాని కేల నాశముఁ గలుగున్.

  4
శ్రీలనాకుచవేదికఁ
గేళీపరతంత్రబుద్ధిఁ గ్రీడించు సుఖా
లోలుఁడవు దామసాకృతి
నేలా మత్స్యంబ వైతి వెఱిఁగింపు హరీ!"

  5
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత అష్టమ స్కంధ అంతర్గత సత్యదేవ మహారాజ కృత మత్స్యావతారుని స్తుతి (దయా ప్రదం)