పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : :: విష్ణుచక్ర స్తుతులు::
అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము (సంకట విమోచనము)

  1
"నీవ పావకుఁడవు; నీవ సూర్యుండవు-
నీవ చంద్రుండవు; నీవ జలము;
నీవ నేలయు; నింగి నీవ; సమీరంబు-
నీవ; భూతేంద్రియ నికర మీవ;
నీవ బ్రహ్మంబును; నీవ సత్యంబును-
నీవ యజ్ఞంబును; నీవ ఫలము;
నీవ లోకేశులు; నీవ సర్వాత్మయు-
నీవ కాలంబును; నీవ జగము;

  2
నీవ బహుయజ్ఞభోజివి; నీవ నిత్య
మూలతేజంబు; నీకు నే మ్రొక్కువాఁడ
నీరజాక్షుండు చాల మన్నించు నట్టి
స్త్రముఖ్యమ! కావవే చాలు మునిని.

  3
రిచే నీవు విసృష్టమై చనఁగ మున్నాలించి నీ ధారలన్
ణిన్ వ్రాలుట నిక్కమంచు మునుపే దైత్యేశ్వరవ్రాతముల్
శిముల్ పాదములున్ భుజాయుగళముల్ చేతుల్ నిజాంగంబులం
దురులన్ బ్రాణసమీరముల్ వదలు నీ యుద్ధంబులం జక్రమా!

  4
లఁగి నిద్రపోవఁ లలోన వచ్చిన
నిన్నుఁ జూచి దీర్ఘనిద్ర పోదు
సురవరులు శయ్యలం దున్న సతులు ప్ర
భాతమందు లేచి లవరింప.

  5
చీఁటిఁ బాపుచున్ వెలుఁగు జేయుచు సజ్జనకోటినెల్ల స
శ్రీను జేయు నీరుచులు చెల్వుగ ధర్మసమేతలై నినున్
వాకున నిట్టి దట్టిదని ర్ణన చేయ విధాత నేరఁ డ
స్తోము నీదు రూపు గలదుం దుది లేదు పరాత్పరాద్యమై.

  6
మలలోచనుండు లుల శిక్షింపంగఁ
బాలు చేయ నీవు పాలు పడితి
వైన నింకఁజాలు నాపన్నుఁడై యున్న
పసిఁ గావు మీవు ర్మవృత్తి."

  7
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత నవమ స్కంధ అంతర్గత అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము (సంకట విమోచనము)