పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : సనకాదుల హరి స్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)

  1
"జదళాక్ష! భక్తజనత్సల! దేవ! భవత్సుతుండు మ
జ్జకుఁడు నైన పంకరుహజాతుడు మాకు రహస్య మొప్పఁ జె
ప్పి భవదీయ మంగళగభీరపరిగ్రహ విగ్రహంబు మే
యముఁ జూడఁ గంటిమి కృతార్థులమై తగ మంటి మీశ్వరా!

  2
దే! దుర్జనులకు భావింప హృదయ సం-
తుఁడవై యుండియుఁ గానఁబడవు
డఁగి నీ దివ్యమంళవిగ్రహంబున-
జేసి సమంచితాశ్రితుల నెల్లఁ
జేఁకొని సంప్రీతచిత్తులఁగాఁజేయు-
తిశయ కారుణ్యతిఁ దనర్చి
మలాక్ష! సర్వలోప్రజాధిప! భవ-
త్సందర్శనాభిలాషానులాప

  3
విదిత దృఢభక్తియోగ ప్రవీణు లగుచు
ర్థిమై వీతరాగు లైట్టి యోగి
నమనః పంకజాత నిణ్ణమూర్తి
ని యెఱుంగుదురయ్య! నిన్నాత్మ విదులు.

  4
యుక్తిం దలఁప భవద్వ్యతి
రిక్తము లైనట్టి యితర దృఢకర్మంబుల్
ముక్తిదము లయిన నీ పద
క్తులు తత్కర్మములను బాటింప రిలన్.

  5
కావున గీర్తనీయ గతల్మష మంగళ తీర్థ కీర్తి సు
శ్రీవిభవప్రశస్త సుచరిత్రుఁడ వైన భవత్పదాబ్జ సే
వా విమలాంతరంగ బుధర్గ మనర్గళభంగి నన్యమున్
భామునం దలంచునె కృపాగుణభూషణ! పాపశోషణా!

  6
మతపో విధూత భవపాపులమై చరియించు మాకు నేఁ
య భవత్పదాశ్రితుల ల్గి శపించిన భూరి దుష్కృత
స్ఫుణ నసత్పథైక పరిభూతులమై నిజధర్మహానిగా
నియము నొందఁగావలసె నేరము వెట్టక మమ్ముఁ గావవే.

  7
మనురక్తి షట్పదము మ్రసుగంధమరందవాంఛచేఁ
మిడి శాతకంటకవృస్ఫుటనవ్యతరప్రసూనమం
రులను డాయు పోల్కిని భృశంబగు విఘ్నములన్ జయించునీ
ణసరోజముల్గొలువ మ్మతి వచ్చితిమయ్య కేశవా!

  8
రు భవత్పదాంబుజ యుగార్పితమై పొలుపొందునట్టి యీ
తుసి పవిత్రమైనగతిఁ దోయజనాభ! భవత్కథాసుధా
లితములైన వాక్కుల నల్మషయుక్తిని విన్నఁ గర్ణముల్
విసిత లీలమై భువిఁ బవిత్రములై విలసిల్లు మాధవా!

  9
హిత యశోవిలాసగుణమండన! సర్వశరణ్య! యింద్రియ
స్పృహులకుఁ గానరాక యతసీ కుసుమద్యుతిఁ నొప్పుచున్న నీ
జ శరీర మిప్పుడు భృశంబుగఁ జూచి మదీయ దృక్కు లిం
హ కృతార్థతం బొరసె చ్యుత! మ్రొక్కెద మాదరింపవే."

  10
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత తృతీయ స్కంధ అంతర్గత సనకాదుల హరి స్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)