పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రము (సర్వాభీష్ట ప్రదం)

  1
ళ దరవింద సుంర పత్రరుచిరాక్షు-
లలిత శ్రీవత్సలితవక్షు
నీలనీరద నీలనీలోత్పలశ్యాము-
లికులాకుల మాలికాభిరాముఁ
గౌస్తుభకలిత ముక్తాహారయుతకంఠు-
యోగిమానస పంకజోపకంఠు
తప్రసన్నసస్మి వదనాంభోజు-
దినకరకోటి సందీప్తతేజు

  2
లలితానర్ఘ్య రత్న కుంల కిరీట
హా కంకణ కటక కేయూ ముద్రి
కాతులాకోటి భూషు భక్తప్రపోషుఁ
గింకిణీయుత మేఖలాకీర్ణజఘను.

  3
మఱియు,

  4
కంజాతకింజల్క పుంజరంజిత పీత-
కౌశేయవాసు జన్నివాసు
త్రుభీకర చక్ర శంఖ గదాపద్మ-
విహిత చతుర్భాహు విగతమోహు
నుతభక్తలోక మనోనేత్రవర్ధిష్ణు-
లాలిత సద్గుణాలంకరిష్ణు
రకుమారక వయఃరిపాకు సుశ్లోకు-
సుందరాకారు యశోవిహారు

  5
కలలోక నమస్కృతరణకమలు
క్తలోక పరిగ్రహప్రకటశీలు
ర్శనీయ మనోరథదాయిఁ గీర్త
నీయ తీర్థయశోమహనీయమూర్తి.

  6
వెండియు.

  7
నుపమగుణ సంపూర్ణుని
ఘుని సుస్థితుని గతుని నాసీను శయా
నుని భక్తహృద్గుహాశయ
నుని సర్వేశ్వరు ననంతు నుతసచ్చరితున్.

  8
విలంబై పరిశుద్దమై తగు మనోవిజ్ఞాన తత్త్వప్రబో
తిన్ నిల్పి తదీయమూర్తి విభవధ్యానంబు గావించి చి
త్తము సర్వాంగ విమర్శనక్రియలకుం దార్కొల్పి ప్రత్యంగమున్
సుహాధ్యానము సేయఁగావలయుఁబో శుద్ధాంతరంగంబునన్.

  9
అది యెట్టి దనిన.

  10
ల కులిశాంకుశ లజధ్వజచ్ఛత్ర-
లాలిత లక్షణక్షితములు
లలిత నఖచంద్రచంద్రికా నిర్ధూత-
క్తమానస తమఃటలములును
సురుచిరాంగుష్ఠ నిష్ఠ్యూత గంగాతీర్థ-
మండిత హరజటామండలములు
సంచిత ధ్యానపారాయణజన భూరి-
లుష పర్వత దీపకులిశములును

  11
దాసలోక మనోరథదాయకములు
జారుయోగి మనఃపద్మ ట్పదములు
నగఁ దనరిన హరిచరణాబ్జములను
నిరుపమధ్యానమున మది నిలుపవలయు.

  12
లజు మాతయై సురనికాయ సమంచిత సేవ్యమానయై
లదళాభనేత్రములు ల్గి హృదీశ్వర భక్తి నొప్పు న
క్కల నిజాంకపీఠమునఁ గైకొని యొత్తు పరేశుజాను యు
గ్మము హృదయారవిందమున క్కువఁ జేర్చి భజింపగా దగున్.

  13
చారు విహంగవల్లభు భుజంబులమీఁద విరాజమానసు
శ్రీరుచినుల్లసిల్లి యతసీకుసుమద్యుతిఁ జాల నొప్పు పం
కేరుహనాభు నూరువుల కిల్బిషభక్తి భజించి మానసాం
భోరుహ మందు నిల్పఁదగుఁబో మునికోటికి నంగనామణీ!

  14
రిలంబిత మృదుపీతాం
కాంచీగుణ నినాదరితం బగున
ప్పురుషోత్తముని నితంబముఁ
రుణీ! భజియింపవలయు ద్దయుఁ బ్రీతిన్

  15
విను భువనాధారత్వం
బునఁదగి విధిజననహేతుభూతంబగున
వ్వజాతముచేఁగడుమిం
చి హరినాభీసరస్సుఁజింతింపఁదగున్

  16
దివ్య మరకతరత్న సందీప్త లలిత
కుచములను మౌక్తికావళిరుచులఁ దనరి
యిందిరాదేవి సదనమై యెసక మెసఁగు
క్షమాత్మను దలపోయలయుఁ జుమ్ము.

  17
నితంబున్ భజియించు సజ్జన మనోనేత్రాభిరామైక సు
స్థి దివ్యప్రభ గల్గు కౌస్తుభరుచిశ్లిష్టంబునై యొప్పు నా
యోగీశ్వరవంద్యమానుఁ డగు సర్వస్వామి లక్ష్మీశు కం
మాత్మం గదియించి తద్గుణగణధ్యానంబుసేయం దగున్.

  18
మందరగిరి పరివ
ర్త నికషోజ్జ్వలిత కనకత్నాంగదముల్
రార లోకపాలకు
ను గలిగిన బాహు శాఖను దలఁపఁదగున్.

  19
మఱియు విమత జనాసహ్యంబులైన సహస్రారంబులు గలుగు సుదర్శనంబును, సరసిజోదరకరసరోరుహం బందు రాజహంస రుచిరం బయిన పాంచజన్యంబును, నరాతిభటశోణిత కర్దమలిప్తాంగంబై భగవత్ప్రీతికారణి యగు కౌమోదకియును, బంధుర సుగంధ గంధానుబంధ మంథర గంధవహాహూయమాన పుష్పంధయ ఝంకార నినద విరాజితం బైన వైజయంతీ వనమాలికయును, జీవతత్త్వం బైన కౌస్తుభమణియును, బ్రత్యేకంబ ధ్యానంబు సేయందగు; వెండియు, భక్త సంరక్షణార్థం బంగీకరించు దివ్యమంగళవిగ్రహంబున కనురూపంబును, మకరకుండల మణి నిచయ మండిత ముకురోపమాన నిర్మల గండమండలంబును, సంతత శ్రీనివాస లోచనపంకజకలితంబును, లాలిత భ్రూలతాజుష్టంబును, మధుకర సమానరుచి చికురవిరాజితంబును నైన ముఖకమలంబు ధ్యానంబు గావింపవలయు; మఱియు, శరణాగతుల కభయప్రదంబు లగుచు నెగడు పాణిపంకేరుహంబుల మనంబునఁ దలఁపవలయు.

  20
గురు ఘోరరూపకంబై
రఁగెడు తాపత్రయం బుశమింపఁగ శ్రీ
రిచేత నిసృష్టము లగు
రుణాలోకములఁ దలఁపఁగాఁదగు బుద్ధిన్.

  21
రుచిగల మందస్మిత
ము కనుగుణ మగు ప్రసాదమును జిత్తమునన్
మునుకొని ధ్యానముసేయం
ను యోగిజనాళి కెపుడు సౌజన్యనిధీ!

  22
పూని నతశిరులైనట్టి భూజనముల
శోకబాష్పాంబుజలధి సంశోషకంబు
త్యుదారతమము హరిహాస మెపుడుఁ
లఁపఁగావలె నాత్మలోఁ విలి వినుము.

  23
మునులకు మకరకేనునకు మోహనం-
బైన స్వకీయ మాయావిలాస
మున రచితం బైన భ్రూమండలంబును-
ముని మనఃకుహర సమ్మోదమానుఁ
గు నీశ్వరుని మందహాసంబు నవపల్ల-
వాధర కాంతిచే రుణ మైన
మొల్లమొగ్గల కాంతి నుల్లసం బాడెడు;-
దంతపంక్తిని మదిఁ లఁపవలయు

  24
వెలయ నీరీతి నన్నియు వేఱువేఱ
సంచితధ్యాన నిర్మల స్థానములుగ
నములోఁ గను"మని చెప్పి ఱియుఁ బలికె
దేవహూతికిఁ గపిలుండు దేటపడఁగ.

  25
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత తృతీయ స్కంధ అంతర్గత విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రము (సర్వాభీష్ట ప్రదం)